Den statliga museiutredningen Ny museipolitik medförde att Riksantikvarieämbetet fick ett utvidgat ansvar på museiområdet från och med sommaren 2017. Det innebär att de ska främja utveckling och samarbete på museiområdet. Det ska bland annat ske genom att samla in och förmedla kunskaper och genom att erbjuda teknik- och metodstöd. Exempel på det är digital förmedling av kulturarv för att göra samlingar tillgängliga för fler.

Behov av teknisk utveckling

Inom kultur- och fritidskontorets museiverksamhet finns behov av personal under öppettid som kan hjälpa besökaren och informera om det som presenteras, vilket är kostsamt. För att göra materialet tillgängligt behövs exempelvis audioguider eller motsvarande teknik för att tillgängliggöra museets innehåll. Det är resurskrävande initialt och kräver särskild kompetens.

Trångbodd museiverksamhet

Museiverksamheterna i Norrköping är trångbodda och saknar i viss mån ändamålsenliga lokaler för exempelvis grafiksamling, arkiv, skapande verksamhet och samlingar.

 

Konstmuseets besökare har under flera år lämnat synpunkter på att det saknas en servering. Konstmuseet har undersökt möjligheten att lösa frågan inom nuvarande byggnad, men inte funnit att det är möjligt.

 

Inventering och digitalisering

Norrköpings Konstmuseum förvaltar kommunens konst. Museet ansvarar för en av landets viktigaste samlingar av svensk modern konst fram till idag, en internationell grafiksamling samt kommunens offentliga konst. Museet ansvarar även för flera konstnärsarkiv som är av internationell betydelse. Det finns behov av en genomgripande inventering av konstinnehavet och att göra samlingar och arkiv tillgängliga digitalt.