Personer som inte klarar myndighetskontakter, ekonomin och annat i sin vardag kan behöva en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare. I Norrköping utreder överförmyndaren över 200 nya ärenden varje år om god man, vilket är ett frivilliguppdrag.

Psykisk ohälsa skäl till många nya ärenden

Den faktor som ökar mest när det gäller nya ärenden hos överförmyndaren är psykisk ohälsa. Tendensen är att fler unga som utreds om behov av god man eller förvaltare har psykisk problematik, ofta i kombination med drogmissbruk och/eller kriminalitet. Även den psykiska ohälsan bland den äldre generationen är märkbar inom överförmyndarens område.

 

Svårt att hitta ställföreträdare

Att vara ställföreträdare, det vill säga att vara god man eller förvaltare åt någon som inte klarar vardagen när det gäller myndighetskontakter, ekonomi och så vidare, är ett frivilliguppdrag. Det behövs intresserade kommuninvånare som är beredda att genomföra uppgiften. Många människor vill frivilligt hjälpa en utsatt person, men kanske inte under ordnade former. Eftersom frågorna som överförmyndaren hanterar är kraftigt lagreglerade och dessutom inte tidsbegränsade är det för närvarande svårt att hitta nya ställföreträdare och mycket arbete läggs ned på uppdraget att rekrytera dem.


Även om inte uppdragen är tidsbegränsade kan man bli entledigad under förutsättning att det går att hitta en annan lämplig ställföreträdare. Under år 2018 begärde 139 gode män eller förvaltare att bli entledigade, samtidigt som överförmyndaren rekryterade 100 nya personer till uppdragen. Det ser ut som om det även under 2019 kommer att bli fler personer som lämnar uppdrag än de som kommer in som nya. En sådan utveckling gör att tiden innan man kan få god man ökar och i vissa svåra fall kan det bli omöjligt att tillsätta en ställföreträdare. Överförmyndarnämnden ser därför över möjligheten att skapa en förvaltarenhet inom Norrköpings kommun som får i uppdrag att ta sig an de mest komplexa ärendena.


Arbetssätten behöver effektiviseras

Den yngre generationen som är intresserade av att bli gode män förväntar sig att överförmyndaren använder sig av utvecklade e-tjänster och webbaserade gränssnitt. De förväntar sig även tillgång till information omedelbart. Det här kräver delvis en förändrad lagstiftning som tillåter moderna tekniska lösningar. För att möta förväntningarna behöver överförmyndarens arbetssätt effektiviseras och ta stöd av den tekniska utvecklingen.

 

Lagen behöver ändras

Sveriges Kommuner och Landsting har påtalat att lagen behöver ändras när det gäller överförmyndarens ansvarsuppgifter. Det handlar om föräldrabalken och då särskilt den lagstiftning som handlar om överförmyndarens tillsyn.

 

Riksrevisionen anser att staten brister i tillsynen över överförmyndarverksamheterna, vilket framgick av en rapport som de tog fram i december 2017. Utifrån den tog regeringen initiativ under våren 2018 till flera olika utredningar med uppgift att föreslå rättssäkra och moderna regler för ställföreträdarna, det vill säga de som är gode män, förvaltare eller förmyndare. Statskontoret och länsstyrelserna lämnade under våren 2019 rapporter utifrån uppdragen. Som resultat av detta kommer troligen överförmyndarens tillsynsuppdrag att påverkas.

 

Ytterligare utredningar görs av Justitiedepartementet som ska titta på nya regler, skärpta tillsynskrav och nationella register för ställföreträdarskap.