Den kommunala servicen vänder sig förstås till alla kommuninvånare, men det är framför allt de yngsta och de äldsta som använder sig av kommunala tjänster. 

Förskola, skola och äldreomsorg störst del av verksamheten

Det är i förskola, skola och äldreomsorg som de flesta av kommunens medarbetare jobbar och det är i de delarna som den största delen av budgeten används. Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen för dessa åldrar.

 

Diagram: Befolkningsutveckling i Norrköping för vissa åldrar 2000-2020, prognos 2021-2025 och utblick 2026-2030

Diagram som visar befolkningsutveckling för åldrarna 1-5 år, 6-15 år, 16-18 år, 65-79 år samt 80 år och äldre

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, befolkningsprognos 2021

Utveckling av antalet barn och unga

Antalet barn i förskoleålder, 1-5 år, var ungefär 8 500 år 2020. Fruktsamhetstalen, det vill säga genomsnittligt antal födda barn per kvinna, har varit lågt på senare tid. Enligt prognosen kommer antalet barn i förskoleålder att vara stabilt under både prognosperioden fram till år 2025 och utblicksperioden fram till 2030.


För barn i grundskoleålder, 6-15 år, har det varit en kraftig ökning av antalet under det senaste decenniet upp till 17 600 år 2020. Enligt prognosen kommer antalet grundskolebarn att öka till cirka 18 000 åren 2023 och 2024, för att sedan minska till omkring 17 600 igen i slutet av utblicksperioden.


När det gäller ungdomar i gymnasieålder, 16-18 år, var antalet knappt 4 900 år 2020. Antalet förväntas öka till 5 800 år 2026 för att sedan hålla sig på den nivån under utblicksperioden fram till år 2030.


Utveckling av antalet äldre

Antalet äldre i åldersgruppen 65-79 år har ökat kraftigt under de senaste femton åren och var 20 600 år 2020. Antalet förväntas vara förhållandevis stabilt under prognos- och utblicksperioderna, men en liten minskning omkring åren 2026 och 2027.

 

Skälet till den tidigare stora ökningen av norrköpingsbor mellan 65 och 79 år var att den stora grupp personer som föddes efter andra världskriget då var i den åldern. Det innebär att det framöver istället blir en stor ökning av de som är 80 år eller äldre. År 2020 var 7 100 personer 80 år eller därutöver, det beräknas stiga till 8 600 personer år 2025 och till 10 200 personer år 2030.

 

Olika individkostnader för olika åldersgrupper

Ett viktigt skäl till att särskilt studera de yngre och de äldre åldersgrupperna är att de kommunala kostnaderna är höga per individ för de grupperna, vilket förstås beror på att de använder kommunens tjänster i hög utsträckning.

 

Bilden nedan illustrerar schematiskt hur de kommunala kostnaderna per person ser ut för olika åldrar. De grå staplarna visar en kommunal grundkostnad som används för individ- och familjeomsorg, samhällsbyggnad, kultur och fritid och mycket annat. De rosa staplarna anger kostnad per individ och år i förskola och skola. De blå staplarna visar motsvarande kostnad för äldreomsorgen.

Diagram: Kommunala kostnader per individ för olika åldersgrupper

Stapeldiagram som visar kostnad per person för förskola och skola, kommunal grundkostnad respektive äldreomsorg

Observera att det är schematiska kostnader som visas i diagrammet

 

Diagrammet är schematiskt och det går inte att använda det för att direkt avläsa kostnad i Norrköping för de olika verksamheterna. Men det framgår tydligt att kostnad för äldreomsorg i de äldre åldersgrupperna är hög per individ, eftersom många använder sig av äldreomsorgstjänster i de åldrarna och har stora omsorgsbehov.

 

Även jämfört med barn och ungdomar i förskola och skola är äldreomsorgskostnaden hög. Den prognostiserade ökningen av antalet norrköpingsbor som är 80 år och äldre är således mycket betydelsefull för den kommunala planeringen.