Alla arbetsgivare har ett arbetsgivarvarumärke, vare sig de vill eller inte. Varumärket utgörs av omgivningens bild av hur det är att arbeta hos en viss arbetsgivare.

Starkt arbetsgivarvarumärke för kompetensförsörjning

Ett starkt arbetsgivarvarumärke skapar bättre förutsättningar att attrahera rätt medarbetare med rätt kompetens. Det skapar också förmågan att behålla nuvarande medarbetare och att få dem att vilja utvecklas och bidra till att uppnå verksamhetsmålen.


Norrköpings kommun behöver alltså fortsätta att jobba hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det ekonomiska läget gör att löner inte kan vara det främsta konkurrensmedlet. Därför måste arbetet utvecklas med att erbjuda en större flexibilitet i arbets- och anställningsvillkor för medarbetarna och att skapa arbetsplatser där medarbetarna trivs och kan utvecklas.

Behövs bra förutsättningar för chefsuppdragen

Att leda kommunens olika verksamheter ställer stora krav på chefskapet. Chefen måste hantera många krav och förväntningar, som ibland är motstridiga. Rollen kräver en god förmåga att samverka med enskilda, grupper, samarbetspartners och kommuninvånare.

 

En av de viktigaste chefsuppgifterna är att ge förutsättningar för medarbetarna att kunna utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt. För att göra det fordras att chefen uppmärksammar alla sina medarbetare, är tydlig med vad som ska uppnås samt uppmuntrar till delaktighet och inflytande så att varje medarbetare kan ta ansvar och agera självständigt. För att möjliggöra för chefer att klara uppdraget måste de ges rimliga förutsättningar. Det påverkar i sin tur både medarbetare och att norrköpingsborna får det stöd och den service de behöver.

 

Delaktighet och inflytande är framgångsfaktorer

De kommande åren kommer kommunen att ha fokus på åtgärder som stärker och ökar medarbetarnas reella möjligheter att påverka den egna verksamhetens utförande.


Chefer möjliggör initiativtagande, skapar utrymme för återkommande samtal om verksamhetsutveckling och ger rätt befogenheter till medarbetarna. En trovärdig utveckling i den här riktningen behöver harmoniera med kommunens styrning med mål, uppföljningar och mandat. Den stärker handlingsutrymmet för professionerna och ger tydlighet kring ramen och uppdraget.


Medarbetarna behöver se och förstå sin del i helheten och hur de, tillsammans med kollegor från alla verksamheter, skapar värde genom god service för kommuninvånarna. Genom dialogbaserade möten utvecklas arbetsgruppers förmåga och färdigheter att lära av varandra, ta stöd i varandra och tillsammans ta ansvar för det gemensamma uppdraget. Genom att tillsammans regelbundet reflektera över hur man gör på jobbet skapas delaktighet och ges möjlighet till inflytande som bidrar till verksamhetens utveckling och kvalitet.

 

Fler kriterier för attraktiv arbetsgivare

Vid sidan av de faktorer som har lyfts fram ovan har verksamhetskontor identifierat flera kriterier som gör att man uppfattas om en attraktiv arbetsgivare.

  • En väl förberedd och genomarbetad introduktion för nya medarbetare
  • Tydliga karriärmöjligheter och utvecklingsmöjligheter
  • Hållbar arbetsmiljö med modernt IT-stöd
  • Anpassade arbetsformer utifrån uppdrag och Coronapandemins konsekvenser
  • Samverkan med Linköpings universitet för att locka studenter att välja Norrköpings kommun som arbetsgivare