Brottsligheten medför negativa konsekvenser både för individer och för samhället i stort. Den skapar också otrygghet och kan leda till att vissa områden blir mindre attraktiva för boende och för näringsidkare. 

Kommuner och Polismyndigheten kärnan

Brottsförebyggande åtgärder är en viktig del i samhällets arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Kommunerna utgör tillsammans med Polismyndigheten kärnan i det förebyggande arbetet.

 

I Norrköping pågår flera olika brottsförebyggande insatser där ett antal av kommunens kontor är involverade. En stor del av detta arbete sker dock på frivillig basis eftersom det inte finns något övergripande kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete.

Utredning om hur kommuner ska bidra

För att få en mer enhetlighet i landets kommuner så har regeringen tillsatt en utredning som ska föreslå hur ett lagstiftat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar. I utredningen ingår bland annat att utreda hur ett kommunalt lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete förhåller sig till andra aktörer som bidrar i det brottsförebyggande arbetet och vid behov lämna förslag till förändringar. Utredningen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete ska redovisas på försommaren 2021.