Coronapandemin överraskade samhället, men var den verkligen så oförutsägbar? I riskanalyser och framtidsstudier har pandemier lyfts fram som ett samhällshot under många år. Hur kom det sig då att vi blev så överraskade?

Svart svan är en oförutsägbar händelse

En svart svan är en metafor för en plötslig och oförutsägbar händelse som får stor påverkan på den framtida utvecklingen i samhället. Det behöver inte alls vara negativa händelser. Författaren till boken ”The Black Swan”, Nassim Nicholas Taleb, lyfter som exempel på svarta svanar fram positiva händelser som persondatorn och internet men även första världskriget och 11 septemberattackerna, som gett stor negativ påverkan. Men Taleb säger själv att Coronapandemin inte är en svart svan.

 

Coronapandemin har gett, och ger fortfarande, en stor negativ påverkan på individer och samhälle. Utifrån vår djurhållning och det stora resandet i världen kunde man förutspå att det skulle uppstå nya smittor och en snabb smittspridning av dem. Men vilken sorts smitta, var i världen den skulle uppstå och hur mönstret i smittspridningen skulle se ut var omöjligt att förutsäga. Av det skälet blev vi ändå tagna på sängen av pandemin.

Påverkan på kommunal verksamhet

Delar av den kommunala verksamheten blev och är hårt drabbade av pandemin. När smittan spreds inom äldreomsorgen drabbades många sköra personer med en överdödlighet som följd, särskilt under våren 2020. Anhöriga uppmanades att inte komma på besök och medarbetarna fick arbeta på nytt sätt och organisera arbetet annorlunda. Även inom skolan mötte man stora utmaningar när man snabbt fick ställa om till distansundervisning inom vissa delar.

 

Ökad lagerhållning och inhemsk produktion

Det har blivit tydligt att en ökad inhemsk lagerhållning kan vara en betydelsefull del av försörjningsberedskapen. I Sverige blev det brist på material inom smittskyddsområdet och inom akutsjukvård uppstod brist på vissa läkemedel. För framtiden talas om att skapa en bättre lagerhållning och kanske möjlighet till inhemsk produktion av läkemedel och vaccin. Men som alltid handlar det om en svår avvägning mellan kostnad och nytta av sådana satsningar. Vi vet att det är i framtiden kommer att uppstå pandemier, men har svårt att veta vilka smittor som vi ska förbereda oss på.