Det övergripande folkhälsopolitiska målet i samhället är skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkningsbara hälsoklyftorna inom en generation.

Mår bättre men skillnaderna ökar

Vi mår allt bättre men skillnaderna i hälsa mellan olika grupper ökar. Det är en oroväckande utveckling speciellt med tanke på de nationella målen för folkhälsa.

 

Coronapandemin kan få flera konsekvenser för folkhälsan. Förutom sjuklighet och dödlighet på grund av viruset påverkar åtgärderna för att minska smittspridningen samhällets funktioner och människors livsvillkor. Exempel på negativa konsekvenser som Folkhälsomyndigheten varnar för är möjlighet för barn och unga att klara skolan, ökad arbetslöshet, ohälsosamma levnadsvanor, ökad ensamhet fram för allt bland äldre och ökad risk för våld i hemmet. De här negativa konsekvenserna bidrar i sin tur till en ökad psykisk ohälsa bland befolkningen.

 

Pandemin påverkar olika grupper i samhället på olika sätt. Personer i utsatta sociala och ekonomiska förhållanden drabbas i högre grad än andra. Det innebär att skillnader i hälsa ser ut att öka i spåren av pandemin.

Folkhälsoarbete i Norrköping

Norrköpings kommuns folkhälsoarbete bedrivs som en del av kommunens arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

 

För att öka kunskapen om pandemins effekter på folkhälsan kommer folkhälsopolitiska dialogsamtal att anordnas under 2021. Varje nämnd och bolag i kommunkoncernen möter dessa effekter på olika sätt och det kommer behövas olika verktyg och metoder för att möta framtidens utmaningar.