Fler invånare i Norrköping i framtiden innebär att det uppstår ett ökat behov av kommunala tjänster. Samtidigt kan vi emotse brist på arbetskraft inom vissa yrken och en stramare ekonomi. Det gör att kompetensförsörjningen blir en nyckelfråga för framtiden.

Kompetensbrist är en stor utmaning

Arbetslösheten i Norrköping är högre än genomsnittet för riket. Trots det är det stora svårigheter att rekrytera tillräckligt många medarbetare till flera av kommunens yrken. Det beror på att en stor del av de personer som står utanför arbetsmarknaden inte har kompetens som matchar efterfrågan. Främst gäller det de stora yrkesgrupperna lärare och vårdpersonal, men många av de övriga verksamheterna står också inför stora eller svåra rekryteringsbehov. Exempelvis gör den snabba fysiska utvecklingen av Norrköping med stora byggprojekt att det behövs många medarbetare som är kopplade till samhällsbyggnadsprocessen.

 

Samma kompetenser efterfrågas i många andra kommuner, som vi därför konkurrerar med vid rekryteringar. Det gäller även regionerna och vissa privata aktörer.

Många medarbetare går i pension

Förutom att nya medarbetare behövs för att verksamheterna växer behövs även medarbetare som ersätter de som går i pension. De närmaste åren kommer det att ske ett stort antal pensionsavgångar och i många yrken tillkommer inte nya medarbetare i samma omfattning som det skulle behövas.

 

Heltid kan lösa en del av svårigheterna

Att så många som möjligt i Norrköpings kommun arbetar heltid är en viktig framtidsfråga. Det ska vara självklart att alla arbetar heltid, om man inte på eget initiativ har valt att arbeta mindre. Om fler medarbetare skulle arbeta heltid minskar rekryteringsbehoven samtidigt som det kan leda till attraktivare jobb och ökad jämställdhet.

 

Att alla som vill arbeta heltid kan göra det ökar möjligheterna att rekrytera och behålla medarbetare. Sysselsättningsgraden är en angelägen fråga för medarbetaren eftersom inkomsten både är grunden för försörjningsförmågan och för en rad trygghetssystem som påverkar försörjningen vid sjukdom, föräldraledighet och pension.

 

Friska medarbetare för att klara utmaningarna

En sänkt sjukfrånvaro är viktig av olika orsaker, inte minst för att klara kompetensförsörjningen. Sjukfrånvaron är negativ för såväl medarbetare, medborgare och arbetsgivare. De som drabbas av sjukdom får sänkt livskvalitet, de som använder våra tjänster får sämre kontinuitet och sjukfrånvaron innebär stora kostnader.

 

Kompetensförsörjningen och stabiliteten i organisationen hämmas av sjukfrånvaron och äventyrar kommunens förmåga att leverera en god service till norrköpingsborna.

 

Utmaningar och möjligheter i pandemins spår

Det är extra viktigt att arbeta med de negativa effekter av Coronapandemin som man redan kan se i form av fysisk och psykisk ohälsa. Samtidigt finns mycket att vinna genom att ta tillvara på den ökade samverkan, vi-känsla, kreativitet och lösningsfokus som har stärkts och blivit tydlig.

 

Den nya kunskap som har byggts upp i organisationen kring digitala möten och arbete på distans är viktig för framtiden. Genom att se möjligheterna och ta tillvara den nya erfarenheten blir Norrköpings kommun bättre rustad både att möta behov hos presumtiva framtida medarbetare och att behålla medarbetare som redan finns i organisationen.