Det pågår utveckling för att ge möjlighet att bo kvar i eller flytta till ordinärt boende. Dessutom sker en utveckling av vårdkedjan som resulterar i mer vård i det egna hemmet.

Svårt att hitta bostad

Bostadsbristen i Norrköping gör att det är svårt för exempelvis personer med funktionsnedsättning som idag bo i bostad med särskild service att på egen hand hitta en bostad på öppna bostadsmarknaden. Kommunens bostadssamordning har en dialog med fastighetsägare för att fler personer med insatser ska kunna flytta till ett ordinärt boende om de vill.

Arbetssätt förlänger tiden i ordinärt boende

Ett rehabiliterande arbetssätt utvecklas för att stödja människor till så stor självständighet som möjligt utifrån individuella förutsättningar. Det gäller både personer med funktionsnedsättningar och äldre. Om inte verksamheten genomsyras av ett rehabiliterande förhållningssätt får det som följd att individer stagnerar eller förlorar förmågor. Arbetssättet är viktigt för att förlänga tiden som äldre under trygga förhållanden kan bo kvar i det egna hemmet.

 

Nära vård ger mer vård i hemmet

Den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård har överlämnat fyra delbetänkanden. Det har resulterat i en omställning av hela vårdkedjan till det som benämns nära vård och det avser ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Navet i vården ska vara primärvården, både den som regionen ansvarar för och den kommunala hälso- och sjukvården. Den ska sedan samspela med sjukhusvård, tandvård och socialtjänsten. Målet är att vården ska finns där människorna behöver den.

 

Konsekvenser av omställningen är att fler som idag vårdas i slutenvården i framtiden kommer att vårdas i hemmet. Den kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationen får större volymer och det kommer att krävas ytterligare kompetens och medicinskteknisk utrustning som inte finns idag. Dessutom innebär omställningen ökade krav på ökad samverkan mellan olika huvudmän.