Antalet lägenheter i småhus och flerbostadshus ökade med 19 procent mellan åren 1990 och 2019. Särskilt stor har ökningen varit de senaste sex åren.

Kraftig stadsutveckling

I Norrköping pågår en kraftig stadsutveckling. Det visar sig bland annat i bostadsbyggandet, men det behövs även områden för verksamheter och allmän plats. Inre hamnen och Butängen är exempel på stora projekt som kommer att ändra Norrköpings karaktär för alltid.

Antal lägenheter i Norrköping år 1990-2019

Linjediagram som visar antal lägenheter i Norrköping 1990-2019

Källa: Statistiska centralbyrån Observera att y-axeln inte börjar på 0


År 1990 fanns det omkring 58 600 lägenheter i Norrköpings kommun. Av dem fanns 66 procent i flerbostadshus och av flerbostadslägenheterna var 72 procent hyresrätter. Fram till år 2019, som är den senast tillgängliga statistiken från Statistiska centralbyrån, hade antalet ökat till 69 700. Andelen lägenheter i flerbostadshus hade då sjunkit till 60 procent och av dem var 68 procent hyresrätter. Många av lägenheterna i flerbostadshus som har tillkommit är alltså bostadsrätter. Ett fåtal har den nya upplåtelseformen äganderätt.


Trots att byggnationen av bostäder har tagit fart i Norrköping visar svar på Boverkets bostadsmarknadsenkät att det råder en brist på bostäder i Norrköping och att man bedömer att det kommer att göra det även om tre år. Enligt Boverket uppgav tre fjärdedelar av Sveriges kommuner år 2020 att de har ett underskott på bostäder.


Byggbranschen är stor

Att det byggs mycket i Norrköping märks också på antalet jobb inom branschen. År 2019 fanns 8,8 procent av arbetstillfällena i Norrköping i näringsgrenen byggverksamhet, medan andelen i Sverige totalt var 7,2 procent. I Norrköping var byggverksamheten den femte största näringsgrenen i Norrköping, efter vård och omsorg, företagstjänster, handel och utbildning.

 

Behövs en variation av bostäder

För att möta invånarnas behov behövs olika typer av bostäder, till exempel för olika skeden i livet så att det blir möjligt att flytta om livssituationen ändras. Den bostadsbrist som råder i Norrköping gör att det kan vara svårt att hitta en mer anpassad bostad när det blir aktuell för byte av ålders- eller hälsoskäl.

 

Kommunens bostadssamordning, som ger bostadssocialt stöd och beslutar om boende i stödlägenheter, möter målgrupper som inte kan hitta bostäder med för dem överkomliga hyror. Eftersom nyproducerade och nyrenoverade bostäder har för höga hyror handlar det om en brist på bostäder i det äldre beståndet. Bristsituationen har försvårats sedan riktlinjerna för ekonomiskt bistånd till boendekostnader har skärpts. Boendet är en viktig del av socialkontorets insatser för att se till att brukarnas basbehov är tillgodosett så att chanserna ökar för att de behandlande insatserna ska bli verksamma.

 

Vikande konjunktur ger osäker utveckling

Under en lång period har det funnits en stor efterfrågan på bostäder och det byggs bostäder. Kommunen levererar exempelvis byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner för mer än 2 000 lägenheter per år. Trots en period med konjunkturavmattning och effekter av Coronapandemin verkar efterfrågan fortfarande finnas kvar. Men byggföretagen brukar vara konjunkturkänsliga och det råder stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas i framtiden.

 

Coronapandemin verkar ha påverkat privatpersoner att investera i sina boenden. Det märks genom att antalet bygglovsärenden har ökat kraftigt, med 26 procent fler ansökningar och anmälningar det senaste året. Här finns en osäkerhet om det kommer att hålla i sig.

 

Ökat tryck på allmänna platser

Befolkningen i centrala Norrköping har ökat vilket ger ett högre tryck på allmänna platser såsom parker, torg och strandpromenader. De behöver utformas så att de fyller fler funktioner, till exempel möjlighet till umgänge, utformning för olika åldersgrupper, tillgänglighet och upplevd trygghet, men även hanteringar av översvämningar vid skyfall. Vid om- och utbyggnad av allmän platsmark är det av vikt att hitta smarta lösningar för att mildra skadeverkan av ett förändrat klimat.

 

Det handlar också om att kunna sköta om och underhålla både befintliga och nybyggda platser så att höga kvaliteter kan behållas och så att investeringarna får en lång livslängd.