I Norrköpings översiktsplan för staden anges att biltrafiken inte ska öka trots att invånarantalet i tätorten Norrköping ökar. Det innebär att det är nödvändigt att gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras.

Nyttan av cykling

I samband med Coronapandemin rapporteras en ökning av cykling från många storstäder. På grund av smittrisken väljer man bort kollektivtrafiken och i vissa städer har man skapat tillfälliga cykelbanor genom att rita nya linjer på befintliga vägar. Det har också varit en rusning efter att köpa nya cyklar och det har uppstått en brist på delar som behövs för reparation av cyklar.

 

Forskning vid University of Oxford har räknat på miljö- och klimatnyttan av cykling. Studien har använt sig av ett livscykelperspektiv där man jämför olika transportslag, det vill säga att man exempelvis för en bil beaktar koldioxidutsläppen som genereras när man tillverkar bilen, tankar, kör och gör sig av med bilen. Studien visar att cykling generar 30 gånger lägre utsläpp vid varje resa jämfört med att köra en bil på fossila bränslen och 10 gånger lägre utsläpp jämfört med en elbil.

Aktivt resande

Att cykla och gå kallas även för aktivt resande. Det bidrar inte enbart till miljö- och klimatnytta utan är även hälsosamt genom att man rör på sig och har möjlighet att hålla avstånd under en pandemi. Cykeln är dessutom mycket billigare alternativ till andra transportmedel vilket gör den till ett mer tillgängligt färdsätt för fler.

Men det räcker inte bara att ha en cykel. För säker och effektiv cykling krävs infrastruktur i form av system av cykelbanor som sköts genom lagning av vägbanan och halkbekämpning.


Utifrån alla de fördelar och nyttor som aktivt resande bidrar till är det viktigt att gång och cykel är prioriterade transportslag i stadens infrastruktur och drift. Då kan invånarna erbjudas att i ännu större utsträckning i framtiden kunna transportera sig i staden på ett prismässigt överkomligt, rent och hälsobefrämjande sätt.