När antalet invånare blir fler i Norrköping ökar även antalet personer med funktionsnedsättning. Men under de senast åren har volymerna av insatser inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade varit relativt oförändrade. I viss mån kan det på senare tid bero på att man under Coronapandemin har tackat nej till insatser för att begränsa de sociala kontakterna och därmed smittrisken.

Ökning av beslut och omfattning i Sverige

I Socialstyrelsens lägesrapport för funktionshinderområdet från 2020 framgår att det i Sverige har skett en ökning såväl av antal beslut som av omfattningen av insatserna. Den här ökningen i riket kan inte endast förklaras av befolkningsutvecklingen utan även av yttre faktorer som till exempel indragning av statlig assistansersättning. Men ökningstakten är inte lika hög som den har varit tidigare. Den största ökningen står boendestöd för, enligt lägesrapporten, medan bostad med särskild service minskar.

Balans för bostad med särskild service

I Norrköping var antalet personer med boendestöd 560 år 2020, vilket förväntas öka till omkring 660 år 2025. När det gäller bostad med särskild service för vuxna har det varit en brist på lägenheter. Men den utbyggnad som har skett under senare år har medfört att antalet beslut och tillgängliga lägenheter bedöms vara i balans i slutet av 2021.

 

Eventuella förändringar i lagstiftning

Det finns en förändring av rättsutvecklingen inom lagstiftning för området som kan göra att möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att beviljas stöd och service kan komma att förändras.


Inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns förslag i den statliga utredningen Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen om att staten bör ta hela ansvaret för personlig assistans. Som det är nu delar kommuner och staten på ansvaret.