Det finns en stor efterfrågan på mark för ny- och ometableringar av företag vilket innebär ett tryck på kommunal planering och exploatering. En god kommunal service till företag med tydlig lotsning ökar chanserna till etableringar och nya arbetstillfällen.

Tillgång på verksamhetsmark för långsiktighet

God tillgång på verksamhetsmark för ny- och ometableringar av företag är av stor vikt för Norrköpings utveckling. Att kunna erbjuda verksamhetsmark handlar om att behålla trovärdighet och långsiktighet gentemot exploatörer, entreprenörer och leverantörer.


Den starka tillväxten gör att det är viktigt för kommunen att prioritera rätt när det gäller exploatering och investeringar för att ta tillvara möjligheter. Ett exempel är möjlighet till samverkan med Trafikverket om masshantering i samband med anläggning av infrastruktur, bland annat Ostlänken. Här kan kommunen erbjuda ett fördelaktigt omhändertagande samtidigt som det finns massor att nyttja vid utveckling av verksamhetsmark, vilket innebär en bra samverkan för båda parter.


Hantering av naturvärden

När ny mark planeras för exploatering hamnar man i avväganden mellan befintliga naturvärden och nyttan med annan markanvändning, till exempel som verksamhetsmark. Helst vill man finna lösningar som både kan tillgodose biologisk mångfald och kommunens utveckling. Man behöver vara proaktiv genom att aktivt arbeta med naturvärden i tidiga skeden för att underlätta vid exploatering av mark.

Om det inte är möjligt att bevara naturvärden vid en exploatering arbetar man för att kompensera för det på en annan plats. Det kan innebära att naturvärdena ökar på en annan plats genom till exempel trädplantering eller att anlägga en våtmark.

 

Samordning för att minska negativ påverkan

Byggandet av de kommande stora infrastrukturprojekten såsom Ostlänken och nytt resecentrum kommer att påverka staden. Exempelvis ger det en avsevärd påverkan på vägtrafiken under många år framåt. Här gäller det att projekten samordnas och styrs för att driva trafiken med en acceptabel kapacitetsförmåga, trafiksäkerhet och med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt.

 

Samordnad god service till företagen

Det råder konkurrens om företagsetableringar mellan kommuner. Det gäller både stora, nya etableringar och utveckling av befintliga företag. Frågor om markbehov, lokalutveckling och byggande utgör sällan företagens kärnverksamhet. Det är därför viktigt med en tydlig lotsning och samordning inom kommunen för att öka chanserna att företag etablerar sig, växer och skapar arbetstillfällen.

 

Sämre betyg från företagare på servicen

Varje år görs en undersökning av hur nöjda företag som har haft kontakt med kommunen är med servicen i en undersökning som heter Insikt. Svaren resulterar i ett Nöjd-Kund-Index-värde, eller NKI, där ett värde på 62 anses vara godkänt och ett värde på 70 eller högre anses vara bra. Norrköping har tidigare legat på över 70, år 2019 var värdet 73. Det sjönk till 68 för år 2020, vilket fortfarande kan anses som godkänt, men minskningen är oroande.

 

Företagarnas bedömning sker inom sex olika myndighetsområden, brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Högst NKI-värde hade markupplåtelse med 73, därefter kom bygglov med 72. Lägst betyg fick miljö- och hälsoskydd med ett NKI-värde på 65.

Undersökningen Insikt visar att det i framtiden behövs ytterligare utveckling av kommunens service till företagen.