Enligt Migrationsverkets prognos förväntas invandringen till Sverige och Norrköping att minska. Den senaste prognosen över antalet kommunmottagna, från februari 2021, visar att antalet mottagna i Norrköping förväntas bli cirka 180-200 personer årligen mellan 2021 och 2024. Av dessa förväntas 4-5 personer per år utgöras av ensamkommande flyktingbarn.

Förslag till ny migrationslagstiftning

I april 2021 lade regeringen fram ett förslag till ny migrationslagstiftning som avses träda i kraft i samband med att den nuvarande tillfälliga lagstiftningen löper ut den 19 juli 2021. Regeringen föreslår genom förslaget att

  • uppe­hålls­tillstånd som huvudregel ska vara tids­begrän­sade
  • perma­nent uppe­hålls­tillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att man har haft tids­begrän­sat uppe­hålls­tillstånd i tre år och endast om vissa sär­skilda krav är upp­fyllda, inklu­sive ett krav på för­sörj­ning
  • för­sörjnings­krav vid anhörig­invandring införs

Den nya lagstiftningen är mer restriktiv än tidigare migrationslagstiftning och bedöms få samma effekter på migrationen som den tillfälliga lagen har haft, det vill säga en fortsatt stram migrationspolitik. Det nya lagförslaget ligger i linje med andra länder inom EU och deras migrationspolitik.

Svenska för invandare

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets verksamhet svenska för invandrare (SFI) påverkas i hög grad av antalet nyanlända som Norrköping tar emot. När en person tas emot som nyanländ bereds också en plats inom SFI. Med en minskad invandring kommer antalet personer som är i behov av SFI minska över tid.

 

Samtidigt finns det två statliga utredningar som omfattar skärpta krav inom SFI och kunskapsprov för medborgarskap. Utredningarna har titeln Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66) respektive Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2). Ett eventuellt genomslag av förslag i dessa två utredningar skulle kunna få effekter för verksamhets utformning på sikt.

 

Ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets verksamhet ekonomiskt bistånd påverkas av antalet nyanlända som Norrköping tar emot, eftersom majoriteten av hushållen som erhåller ekonomiskt bistånd utgörs av nyanlända och utrikesfödda. Nyanlända har behov av ekonomiskt bistånd både under och efter etableringsperioden.

 

Regeringen har i samband med budgetpropositionen för 2021 aviserat att en utredning ska tillsättas om incitamenten att gå till arbete från försörjningsstöd samt om försörjningsstödet ska kunna göras beskattningsbart för att minska marginaleffekterna. Sveriges Kommuner och Regioner har meddelat att de ställer sig positiva till utredningen, men att de önskar ett bredare angreppssätt. Oavsett hur omfattande utredningen kommer att bli ligger eventuella effekter av dess resultat långt fram i tiden. Budskapet är dock att det finns en drivkraft att minska bidragsberoendet, vilket i framtiden kan komma att påverka kommunens verksamhet.