De flesta ungdomar i Norrköping upplever sin hälsa som god och har en positiv syn på framtiden. Det finns dock stora skillnader mellan olika åldersgrupper och kön. Ungdomar i grundskolan mår generellt sett bättre än ungdomar på gymnasieskolan. Killarna mår bättre än tjejerna och dessutom ökar skillnaderna mellan könen inom flera områden. Ett exempel där skillnaderna mellan könen ökar är andelen som har en positiv syn på sin framtid.

90 procent har positiv syn på framtiden

Totalt är det 90 procent av Norrköpings ungdomar som har en positiv syn på framtiden. Det är en siffra som legat relativt stabilt över tid. Delar man upp resultat på årskurs och kön och gör en jämförelse mellan åren 2019 och 2020 framkommer stora förändringar, framförallt på gymnasiet.


Det är 94 procent av killarna på gymnasiet som har en positiv syn på framtiden, medan motsvarande siffra bland tjejerna är 85 procent. Sett till den senast femårsperioden har andelen killar på gymnasiet som ser positivt på sin framtid aldrig varit så hög. Samtidigt har andelen tjejer på gymnasiet som ser positivt på sin framtid aldrig varit så låg.


Det är för tidigt att säga något om orsaker bakom denna förändring, men det är en förändring som behöver observeras i framtiden. Det finns också antaganden om att Coronapandemin och dess konsekvenser för ungdomar kan ha betydelse för ungdomarnas syn på framtiden.

Nytt handlingsprogram för att nå det nationella målet

Det nationella ungdomspolitiska målet är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. För att främja utvecklingen mot det mot det ungdomspolitiska målet beslutade regeringen i mars 2021 om ett nytt handlingsprogram med över 100 insatser. Handlingsprogrammet är en del av en skrivelse som även omfattar fyra nya prioriteringar för att uppnå målen:

  • den psykiska hälsan bland unga ska öka
  • social inkludering och etablering på arbetsmarknaden ska öka
  • alla unga ska ha en meningsfull fritid
  • alla unga ska vara delaktiga i samhällsbygget

Regeringen anger att skrivelsen med tillhörande handlingsprogram är en del i arbetet att ge unga en framtidstro.