Arbetslösheten har ökat under Coronapandemin och ökningen pågår fortfarande. Efter pandemin, när restriktioner lättar och aktiviteter i ekonomin ökar, väntar ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet.

Något lägre ökningstakt i Norrköping än i riket

I mars 2021 var 11,3 procent av Norrköpings befolkning i åldersgruppen 16-64 år arbetslösa, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan mars 2020. Arbetslösheten i riket är 8,4 procent, en ökning med 0,8 procentenheter sedan mars 2020. Arbetslösheten i Norrköping ökade varje månad 2020 jämfört med motsvarande månad året innan. Ökningstakten under det senaste året har varit något lägre i Norrköping än i riket som helhet.


Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen har också ökat i hög takt och på bred front i spåren av pandemin, för både män och kvinnor, bland olika åldersgrupper, för inrikes och utrikes födda samt för olika utbildningsnivåer. Ökningen mattades av under hösten 2020, men bedöms återigen att öka under fösta halvåret 2021. Därefter visar Arbetsförmedlingens prognoser att sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar när restriktionerna lättar och aktiviteter i ekonomin ökar. Återhämtningen kommer ta tid och effekterna av pandemin blir tydliga på arbetsmarknaden 2021 och 2022.


Utmaningarna på arbetsmarknaden i spåren av pandemin är många och omfattar bland annat ökad konkurrens om jobben för vissa grupper, obalans mellan efterfrågan och kompetens samt risk för ökad andel långtidsarbetslösa.

 

Ökad konkurrens om jobben speciellt för unga och utrikes födda

De som blev arbetslösa när efterfrågan på arbetskraft minskade under Coronapandemins inledande skede var främst personer med tillfälliga anställningar och nya personer på arbetsmarknaden, framför allt unga och utrikes födda. Situationen har försvårats ytterligare för dessa personer då krisen har drabbat privata tjänster som hotell, restauranger och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Unga och utrikes födda är överrepresenterade både i dessa branscher och bland dem med tillfälliga anställningar.

 

Risk för obalans mellan efterfrågan och kompetens på arbetsmarknaden

Coronapandemin har bidragit till att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden har påskyndats. Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden innebär att digitalisering och automatisering fortsatt är en viktigare del av arbetet framöver, vilket ställer nya och högre krav på arbetskraftens kompetenser. För att möta strukturomvandlingen på arbetsmarknaden behövs möjligheter för utbildning, kompetensutveckling och omställning.

 

Långtidsarbetslöshet ökar till följd av pandemin

Redan under hösten 2019 ökade antalet inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingen som varit utan arbete i mer än tolv månader till följd av en dämpad konjunktur och en ökad strukturomvandling på arbetsmarknaden. Pandemin har förstärkt utvecklingen och det finns en överhängande risk att antalet långtidsarbetslösa, som redan är på rekordhöga nivåer, fortsätter att öka.

 

Utmaningarna påverkar kommunens verksamheter i hög grad

Pandemin slår hårt mot arbetsmarknaden vilket påverkar kommunens verksamheter som finns till för dem som står utanför arbetsmarknaden. Efter pandemin förväntas arbetslösheten sjunka och därmed bör behovet av ekonomiskt bistånd minska. Samtidigt riskerar långtidsarbetslösheten att öka vilket i sin tur kan påverka kommunens utbetalningar av ekonomiskt bistånd för vissa grupper.

Utmaningarna på arbetsmarknaden förstärker också behovet av utbildningsinsatser. Utvecklingen kan komma att öka trycket på kommunens utbud av vuxenutbildningen. Möjligheten för vidareutbildning kommer vara en viktig pusselbit för omställningen som krävs för att arbetskraftens kompetens ska motsvara arbetsmarknadens efterfrågan.