När nya stadsdelar växer fram finns det behov av infrastruktur för kultur- och fritidsverksamhet, till exempel mötesplatser, offentlig konst, idrottsplatser och bibliotek. När staden växer behövs även kompetens inom historia och arkeologi för att säkra och bevara dessa värden i framtiden. För att klara framtidens utmaningar krävs samverkan mellan samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidskontoret.

Förändrade och ökade behov kräver om- och nybyggnation av idrottsanläggningar

Staden växer, både demografiskt och geografiskt, och i framtiden kommer det behövas fler idrottsanläggningar framförallt simhallar och isytor. I jämförelse med riket och andra jämförbara kommuner håller Norrköping en god nivå vad gäller idrottshallar, däremot ligger vi under rikssnittet vad gäller simhallar och isytor.


Utbudet av och möjligheten till kultur- och fritidsverksamhet behöver fördelas jämnt över kommunen för att förebygga ojämlikhet mellan olika grupper.

Flera av de anläggningar som nyttjas av föreningslivet idag byggdes på 60- och 70-talet. Det finns därför ett stort behov av upprustning och renovering av äldre hallar.

Särskilda utmaningar för sporterna gymnastik och fotboll

Gymnastiken har växt som idrott i Norrköping med cirka 500 barn per år under de tre senaste åren. Detta gör att tillgången till anläggningar för gymnastik är starkt begränsad.

 

Fotbollen har historiskt sett varit en idrott som spelats under tre säsonger med ett vinteruppehåll. Idag spelas fotboll under hela året vilket påverkar tillgången till större idrottshallar och behov av fler konstgräsplaner då vanliga gräsytor inte håller för spel mellan oktober till april.