Det har blivit en kraftig ökning av antalet tillsynsärenden inom bygglov, livsmedel och miljö- och hälsoskyddsområdet.

Mer klagomål och tillsyn

Inom området som regleras av plan- och bygglagen ökade antalet tillsynsärenden med tre gånger mellan åren 2016 och 2020 och ökningen ser ut att fortsätta under 2021. Det finns även en ökning av klagomålsärenden som är relaterade till livsmedelslagstiftning och till miljö- och hälsoskyddsområdet. Tillsyns- och klagomålsärenden kan vara mycket resurskrävande och innebära omfattande handläggningsinsatser.


Konsekvensen av det ökande antalet tillsyns- och klagomålsärenden är att handläggningen tar så lång tid att andra arbetsuppgifter som inte heller är taxefinansierade får stå tillbaka. Exempel på sådana arbetsuppgifter är information, rådgivning och medarbetarnas kompetensutveckling.

Pandemin innebär nya tillsynsområden

Coronapandemin har inneburit nya tillfälliga ansvarsområden inom tillsyn. En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställe trädde ikraft den 1 juni 2020. Tillsynsansvaret för den tillfälliga lagstiftningen har den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet. I Norrköping innebär det att ansvaret ligger hos bygglovs- och miljöskyddsnämnden och att utförandet genomförs av samhällsbyggnadskontoret.

 

De föreskrifter som hör till lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder har ändrats några gånger sedan den trädde ikraft. Lagstiftningen enligt beslut i riksdagen förlängts till utgången av september 2021 och regeringen har föreslagit ytterligare förlängning till utgången av januari 2022. Beroende på hur pandemin utvecklas finns en osäkerhet kring hur länge det nya uppdraget kommer att kvarstå.

Restaurangnäringen påverkas på flera sätt genom inskränkningar av öppettider och möjligheten att servera alkohol. Även om det är svårt för många inom branschen finns det även en expansionsvilja inom näringen. På sikt kan det möjligen innebära ett minskat antal kontrollobjekt för samhällsbyggnadskontoret.