Norrköping förlorade många jobb i början av 1990-talet men har hämtat upp sig under senare år. Jämfört med riket är det transportsektorn och byggverksamheten som är stor medan industribranschen är mindre.

69 000 jobb i Norrköping år 2019

År 1990 fanns det drygt 66 000 jobb i Norrköping. Många av dem var inom tillverkningsindustrin som drabbades hårt i början av 90-talet. Antalet jobb minskade kraftigt och var som lägst 52 000 år 1997.


De senare åren har antalet jobb ökat stadigt, men det var inte förrän år 2017 som Norrköping uppe i samma nivå som år 1990. Den senaste uppgiften som är tillgänglig från Statistiska centralbyrån gäller år 2019. Då fanns det 69 000 jobb i Norrköping, vilket framgår av diagrammet nedan.

Antal jobb i Norrköping 1990-2019

Stapeldiagram som visar antal jobb i Norrköping 1990-2019

Källa: Statistiska centralbyrån Not: Tidsseriebrott på grund av ny insamlingsmetod 2019

Jämförelser ska göras med viss försiktighet eftersom insamlingsmetoden har ändrats mellan år 2018 och 2019.


Även fler arbetsställen

För att få mer aktuella uppgifter om hur utbudet på arbetsmarknaden utvecklas kan man titta på antalet arbetsställen som finns i Statistiska centralbyråns företagsregiser. Där kan man se att antalet arbetsställen år 2020 var drygt 13 000.

 

Antalet arbetsställen i Norrköping har ökat varje år sedan 2010. Mellan år 2015 och 2020 ökade antalet med drygt 1 000 arbetsställen.

 

Det är svårt att översätta antalet arbetsställen till antal jobb. Många arbetsställen har inga eller få anställda. Av de drygt 13 000 arbetsställena år 2020 hade 10 900 färre än fem anställda. Men fördelningen mellan företagsstorlekarna är tämligen konstant, så siffrorna indikerar att antalet jobb har fortsatt att öka något under år 2020.

 

Näringsgrenar skiljer sig mot riket

I en jämförelse mellan Norrköping och riket kan man se att det skiljer sig ganska kraftigt vilka näringsgrenar som jobben finns inom, vilket kan se i diagrammet nedan.

Andel jobb i olika näringsgrenar i Norrköping och i riket 2019

Stapeldiagram som visar andel jobb per näringsgren i Norrköping och i riket år 2019

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Norrköping har en högre andel jobb inom näringsgrenarna transport och magasinering samt byggverksamhet. Andelen är också högre i Norrköping för näringsgrenen offentlig förvaltning, som exempelvis handlar om de statliga verken.


En näringsgren där Norrköping har en lägre andel än riket är framför allt tillverkning. Dock är andelen inom företagstjänster något högre än i riket. Inom den näringsgrenen finns bland annat jobb på bemanningsföretag som exempelvis har uppdrag i tillverkningsindustrin.