Inom regionen är det många som bor i en kommun och arbetar i en annan. Pendlingen har ökat kraftigt över tid.

Fler som pendlar in till Norrköping än ut

Det finns en stor rörlighet på den regionala arbetsmarknaden, många bor i en kommun och arbetar i en annan. Under 2019, som är det senaste året som Statistiska centralbyrån har information om, pendlade 12 800 norrköpingsbor till ett arbete i en annan kommun, medan 13 700 personer från någon annan kommun arbetade i Norrköping.


Sedan 1993 har pendlingen ökat kraftigt, vilket framgår av diagrammet nedan.

 

Norrköpings in- och utpendling 1993-2019

Stapeldiagram som visar Norrköpings in- och utpendling 1993-2019

Källa: Statistiska centralbyrån

I början av perioden var inpendlingen till Norrköping dubbelt så stor som utpendlingen och den sammanlagda pendlingen var ungefär 12 000. Utpendlingen ökade mycket snabbare än inpendlingen och år 2014 var det ingen större skillnad mellan dem. Därefter har inpendlingen ökat snabbare är utpendlingen. År 2019 var den totala pendlingen omkring 26 000 och 920 fler personer pendlade in till Norrköping än de som pendlade ut.

 

Arbetsmarknadens utveckling styr pendling

Utvecklingen kan tolkas så att Norrköping i början av perioden i hög grad försörjde andra kommuner med arbetstillfällen. Därefter utvecklades arbetsmarknaden i Norrköping sämre än omgivningens och utpendlingen ökade därför kraftigt. På senare tid har utvecklingen av arbetsmarknaden i Norrköping gått bättre och nettopendlingen har därmed ökat.

 

Störst inpendling från Söderköping

År 2019 var Söderköping den största inpendlingskommunen till Norrköping, tätt följd av Linköping. Söderköping, med sin förhållandevis lilla folkmängd har alltså en viktig arbetsmarknad i Norrköping.

 

Den i särklass största utpendlingen från Norrköping skedde till Linköping, vars arbetsmarknad har stor betydelse för Norrköping. Det gäller även Finspång, vars arbetsmarknad väger tyngre för norrköpingsborna än vad kommunens storlek antyder. De stora pendlingsorterna visas nedan.

 

Bild på Östgötapendeln mellan Norrköping och Linköping

Stora pendlingsorter för Norrköping år 2019

Schematisk karta som visar stora in- och utpendlingsorter för Norrköping 2019

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Pendlingen till Stockholm är inte lika stor, men inte på något sätt obetydlig. Den pendlingen förväntas öka kraftigt då Ostlänken blir utbyggd med nya järnvägsspår och trafikerad. Det innebär dels en betydligt kortare pendlingstid till och från Stockholm och dels att det öppnar upp för mer regional pendlingstrafik på nuvarande bana.