Coronapandemin har lett till stora samhällsutmaningar och har haft en omfattande påverkan på den kommunala vården och omsorgen sedan våren 2020. Frågan är hur den mer långsiktiga påverkan på behovet av kommunal vård och omsorg kommer att se ut.

Exceptionella förutsättningar under pandemin

Förutsättningarna inom den kommunala vården och omsorgen har varit exceptionella utifrån en snabb samhällsspridning av Covid-19, brist på skyddsutrustning och hög personalfrånvaro. De inledande insatserna handlade om att försöka hindra smittspridning i verksamheterna, hantera smittade brukare och medarbetare, fortlöpande ge stöd till brukare med beviljade insatser och att säkra bemanningen.


Fortfarande handlar det om att anpassa sig till ständigt förändrade förutsättningar när det gäller smittspridning. Man kan också se att pandemin kommer att påverka vård- och omsorgsverksamheten på längre sikt, även om det i dagsläget inte är möjligt att ha en fullständig bild av hur det kommer att bli.

Uppdrag om ny äldreomsorgslag

Äldreomsorgen är till stor del en integrerad del av samhället, det var länge sedan som man hade stängda institutioner där äldre bodde separerade från övriga samhällslivet. I slutet av 2020 redovisade Coronakommissionen de viktigaste orsakerna till den stora smittspridningen och de höga dödstalen bland äldre i Sverige, SOU 2020:80. Kommissionen pekar bland annat på en fragmenterad organisation, behov av högre bemanning och ökad kompetens samt ett otillräckligt regelverk.


Efter kommissionens rapport har regeringen gett en utredare i uppdrag att föreslå en ny äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen och som reglerar vård och omsorg till äldre, Dir. 2020:142. Syftet är att det ska finnas ett tydligare lagstadgat uppdrag och innehåll. Utredningen ska även se över möjligheten att stärka upp den medicinska kompetensen i äldreomsorgen i form att tillgång till läkare dygnet runt för äldre i särskilt boende. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.


Bygga annorlunda för äldre

Om alltmer avancerad hälso- och sjukvård ska kunna utföras i framtidens särskilda boenden för äldre behöver de utformas på ett annorlunda sätt, både fysiskt och kompetensmässigt. Från har aktualiserat genom Coronapandemin och kan få påverkan på framtida nybyggnation av särskilda boenden för äldre.

 

Granskning av LSS-bostäder

Genom Coronapandemin har brister i vård och omsorg uppmärksammats på nationell nivå. Det har resulterat i att Inspektionen för vård och omsorg har meddelat att de under våren 2021 kommer att genomföra en granskning av bostäder med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, så kallade LSS-bostäder. Utgångspunkten har varit att funktionshindersorganisationer på riksnivå har larmat om att deras medlemmar har mått dåligt under pandemin.

 

Minskad fysisk aktivitet

Coronapandemin har inneburit ökad ensamhet och mindre fysisk aktivitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. För äldre har pandemin exempelvis inneburit att de har tillbringat mer tid i hemmet. När möjligheten till fysisk aktivitet i vardagen minskar, hamnar ett större ansvar på individen och dennes anhöriga att utöva fysisk aktivitet. Förändringar i rörelsevanor kan öka risken för fallskador bland äldre, vilket kan leda till ett ökat behov av vård och omsorg.