Behoven av vård och omsorg ökar när folkmängden ökar, det gäller särskilt för de äldre åldersgrupperna. Befolkningsutvecklingen är därför en central utgångspunkt för vård- och omsorgsverksamhetens planeringsförutsättningar.

Från dagens 27 700 äldre till 31 000 år 2030

År 2005 var antalet norrköpingsbor som var 65 år och äldre omkring 21 400 personer. År 2020 hade antalet ökat till 27 700. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet att öka till 28 700 personer år 2025 och enligt utblicken ytterligare fem år framåt blir antalet 65-åringar och äldre i Norrköping cirka 31 000 personer år 2030.

Förskjutning mot högre åldrar

Samtidigt som antalet äldre blir fler sker det också en förskjutning mot högre åldrar inom gruppen, se diagrammet nedan.

Diagram: Befolkningsutveckling av äldre i femårsklasser i Norrköping 2005-2020, prognos 2021-2025 samt utblick 2026-2030

Stapeldiagram som visar befolkningsutveckling av äldre i femårsklasser i Norrköping 2005-2020, prognos 2021-2025 samt utblick 2026-2030

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, befolkningsprognos 2021


En prognos blir alltid osäkrare ju längre fram i tiden som den avser. Av det skälet benämns förutsägelsen för de kommande fem åren för prognos och ytterligare fem år fram benämns utblick.

 

Stora ökningar av personer 80 år och äldre

Som framgår av diagrammet kommer det att bli stora ökningar av antalet norrköpingsbor som är 80 år och äldre. Det beror dels på de stora grupper av personer som föddes efter andra världskriget, och som nu kommer upp i de åldrarna, och dels på att medellivslängden ökar.

 

Den här förskjutningen mot högre åldrar bland de äldre har stor betydelse, eftersom det dels är en mycket högre andel av de allra äldsta norrköpingsborna som har insatser inom vård och omsorg och dels har de ett ökande behov med stigande ålder. Exempelvis har över hälften av de som är 90 år och äldre hemtjänst, medan motsvarande andel för de mellan 75 och 79 år är cirka 10 procent.