Verksamheterna inom vård och omsorg har ett besvärligt läge med kompetensförsörjningen under kommande år. Det görs många olika insatser i kommunen för att hantera situationen och staten bidrar med statsstöd inom flera områden.

Hård konkurrens om kvalificerad arbetskraft

Inom den kommunala vården och omsorgen är personalrörligheten stor och det är brist på kvalificerad arbetskraft. Samtidigt som verksamheten ökar är det få som utbildar sig till undersköterska eller stödassistent på gymnasiet. Det är också brist på utbildade kockar som behövs som medarbetare på kostenhetens tillagningskök.


Det är också hård konkurrens om sjuksköterskor, där kommunen har begränsade möjligheter att lönemässigt konkurrera med exempelvis bemanningsbranschen. Även inom yrkesgrupperna handläggare och enhetschefer är personalrörligheten stor.


Det är viktigt att kunna behålla och utveckla de medarbetare som finns inom vård- och omsorgsverksamheten. Förutom att exempelvis förbättra arbetsmiljön, minska sjukfrånvaron, få fler att jobba heltid och att arbeta längre innan pension behövs kompetensinsatser för redan anställda. Detta kan ske genom att medarbetare som inte har adekvat utbildning möjlighet att validera sina kunskaper och utbilda sig på arbetstid. Det är också viktigt att utveckla den kompetens som medarbetarna har genom möjligheter att fördjupa och bredda sina kunskaper.

Äldreomsorgslyft och andra satsningar från staten

Regeringen har avsatt medel till kommunerna för ett vidgat Äldreomsorgslyft. Det innebär att staten finansierar kostnaden för den tid som en anställd är frånvarande för studier till vårdbiträde eller undersköterska.

 

Regeringen har också avsatt medel för att stärka det medicinska omhändertagandet inom äldreomsorgen, hemsjukvården och LSS-verksamheterna. Det handlar om kompetenshöjande insatser och om att förbättra arbetsmiljön.

I och med förändring av vårdkedjan enligt det som kallas Nära vård, kommer mer kompetens att behövas för omfattande och avancerad vård och omsorg i enskilda personers hem.

 

Det ges även statsbidrag för att förbättra yrkessvenskan hos medarbetare inom äldreomsorgen. Verksamheterna inom vård och omsorg behöver i större utsträckning vara beredda att anställa medarbetare som från början inte behärskar det svenska språket fullt ut, vilket innebär en ökad utmaning i form av satsning på språkutbildning och stöd i språkutveckling.