När befolkningen ökar i åldrarna 1-18 år, ökar också utbildningskontorets behov av lokaler.

Förskolans lokalbehov

I takt med att befolkningen i åldersgruppen 1-5 år ökar kommer det finnas ett behov av lokaler. Tillgången till förskoleplats varierar och ser olika ut över tid och mellan olika områden i kommunen. På vårterminen är det cirka 450 fler barn i förskolans verksamhet än vad det är på höstterminen. Det beror på att det efter sommaren är en årskull som går vidare till förskoleklass. Förskolans lokaler används därför inte fullt ut i början av höstterminen. I vissa geografiska områden finns det ett överskott på förskoleplatser, medan det är underskott i andra delar.


För att möta framtidens utmaningar med minskade ekonomiska ramar men med bibehållen pedagogisk kvalitet finns det planer på större enheter inom förskolans verksamhet.


Grundskolans lokalbehov

Förändringar i befolkningsprognosen för målgruppen påverkar grundskolans lokalbehov. I dagsläget är det välfyllt i Norrköpings kommunala grundskolor och det förekommer platsbrist på vissa enheter. När antalet elever på en skola ökar också behovet av lärararbetsplatser, matsalar och idrottshallar. När lokaler anpassas för att utöka antalet klassrum finns det risk för att andra gemensamhetsutrymmen tas i anspråk.


I framtiden behöver utformningen av skolans lokaler belysas och flera perspektiv är viktiga att ta hänsyn till, till exempel trygghetsaspekter, tillgänglighetsperspektiv samt flöden av elever för att undvika trängsel.


För att möta framtidens utmaningar med minskade ekonomiska ramar men med bibehållen pedagogisk kvalité planeras det för skolor om minst två paralleller för F-6-skolor och fyra paralleller för 7-9-skolor vid nybyggnation.


Gymnasieskolans lokalbehov

Lokalbehov för gymnasieskolan kommer att öka i takt med befolkningsökningen. I dagsläget är alla gymnasieskolor välfyllda, med undantag för Ebersteinska gymnasiet samt Bråvallagymnasiet som har visst utrymme att växa. För att introduktionsprogrammen ska kunna bedrivas integrerat med andra utbildningar krävs att det skapas utrymme i befintliga gymnasieskolor. Under 2021 kommer ett strategiskt dokument för lokalförsörjning att tas fram för att möta tillväxt och vissa förändringar i de kommunala gymnasieskolorna.


Grundsär- och gymnasiesärskolans lokalbehov

Behovet av att utöka elevplatser gäller även grundsär- och gymnasiesärskolan. Det är fullt på kommunens grundsärskolor och det finns utmaningar när nya elever ska erbjudas plats. Detsamma gäller gymnasiesärskolans individuella program, där det är brist på lokaler.


Diagram: Befolkningsutveckling över tid för åldrarna 1-18 år

Stapeldiagram som visar befolkningsutveckling över tid samt prognos och utblick för åldrarna 1-18 år

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, befolkningsprognos 2021

Andra utmaningar i arbetet med lokalplanering

En utmaning i arbetet med lokalplanering är bedömning av en lokals kapacitet. Idag saknas det ett kapacitetsmått, vilket skulle göra det möjligt att ta reda på om lokalerna används på ett så effektivt sätt som möjligt. Skolornas kapacitet är en viktig faktor för att göra rättvisa fördelningar av skolplatser inför det årliga skolvalet. Lokal- och verksamhetskapacitet behöver vägas in för att ta fram kapacitetsmått; det vill säga, kapacitetsmåtten är en kompromiss bland olika perspektiv och behov.


Förekomsten av fristående skolhuvudmän är en ytterligare en utmaning i planeringen av utbildningskontorets lokaler. Etablering av nya och utökning av utbildningsplatser hos fristående skolhuvudmän påverkar lokalbehov för kommunala förskolor och skolor. Även det fria skolvalet, det vill säga att elever inte nödvändigtvis väljer sin närmaste kommunala skola, gör planeringen svårare över tid.