Ungdomar under 20 år som inte studerar är målgrupp för kommunens insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret. Syftet är att motivera ungdomarna till studier. Utbildningskontoret satsar på strategiskt arbete tillsammans med andra kontor för att utveckla arbetet och möta målgruppens behov.

Utbildning viktig för etablering i samhället

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna etablera sig i samhället. Genom det kommunala aktivitetsansvaret är kommunen skyldig att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

 

Bland ungdomarna i målgruppen är det vanligt med olika typer av svårigheter, både vad gäller bristfällig skolgång samt neuropsykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa. I Norrköpings kommun ligger ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret på utbildningskontoret.

Motivera ungdomar till utbildning

Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar fyra delar; att identifiera ungdomar i målgruppen, föra register, aktivt kontakta ungdomar och erbjuda lämpliga individuella åtgärder. Syftet med åtgärderna inom det kommunala aktivitetsansvaret är att motivera ungdomen att påbörja eller återuppta en utbildning. I Norrköpings kommun fanns det vid läsåret 2019/2020 1 076 personer i målgruppen.

 

Framtida stärkning av kommunala aktivitetsansvaret

Utbildningskontoret planerar för att ta fram ett strategiskt dokument för att stärka Norrköpings kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Det strategiska arbetet består i att skapa samarbeten med andra kommunala nämnder och andra aktörer, med syfte att öka utbudet av lämpliga insatser riktade till målgruppen. Genom ungdomarnas deltagande i lämpliga insatser förväntas antalet unga vuxna i utanförskap minska. Genom studier eller annan sysselsättning skapas bättre förutsättningar för egen försörjning i vuxen ålder.