Norrköpings befolkning ökar, men det ska inte biltrafiken göra. För att klara målet i översiktsplanen, om att biltrafiken inte ska öka även om invånarantalet gör det, krävs en beteendeförändring. För att möta framtidens utmaningar arbetar samhällsbyggnadskontoret med Trafikstrategi för Norrköping som är en långsiktig plan för ett hållbart trafiksystem.

Förutsättningar i Norrköping och framtidens utmaningar

Varje dag görs i genomsnitt 3,2 resor per person i Norrköping och av dessa använder 60% bilen som sitt huvudsakliga färdmedel. Med en växande befolkning ökar antalet resor oavsett trafikslag.

 

Ytan i staden är begränsad och för att skapa en attraktiv stad med människan i fokus behöver gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafiken. I slutet av 2019 fanns 33 300 personbilar registrerade i Norrköpings stad, vilket motsvarar en parkeringsyta på ungefär 500 fotbollsplaner. Genom en omfördelning av ytan skulle liv och rörelse samt gång, cykel och kollektivtrafik kunna få mer utrymme i staden.

 

Tillgängligheten i Norrköpings stad begränsas idag av fysiska barriärer, så som större bilvägar, järnväg och Motala ström. Det finns också mindre barriärer, till exempel trappor och höga kantstenar, som kan försvåra framkomligheten för människor. Genom att minska effekten av dessa barriärer skapas ett mer inkluderande och tillgängligt Norrköping för alla.

Trafikstrategi för Norrköping

Trafikstrategi för Norrköping är ute på samråd och det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till och med den 23 juni 2021. Syftet med samrådet är att ha en dialog om förutsättningarna att utveckla Norrköpings trafiksystem.


Fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen är en del av Trafikstrategi för Norrköping. Syftet med fyrstegsprincipen är att skapa förutsättningar för hållbart resande genom att minska beroendet av motoriserade transporter, prioritera hållbara transportsätt, nyttja befintliga system och minska behovet av nyinvesteringar.

  • TÄNK OM: Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt
  • OPTIMERA: Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon
  • BYGG OM: Begränsade ombyggnader
  • BYTT NYTT: Nyinvestering eller stora ombyggnader

Länk till film om Trafikstrategi för Norrköping Länk till annan webbplats.

Länk till digitalt samråd Länk till annan webbplats.