Norrköpings befolkningsutveckling har varit positiv och folkmängden har ökat varje år sedan 2001. Invandringen har haft en stor betydelse för Norrköpings befolkningstillväxt.

 

Norrköpings folkmängd har ökat varje år sedan 2001

Under åren 1996 till 2000 minskade Norrköpings folkmängd men sedan 2001 har den varje år ökat. Under 2000-talet har också invandringen till Sverige ökat och nådde en topp 2016, samma år som Norrköping hade den högsta befolkningstillväxten någonsin. Invandringen har alltså haft en stor betydelse för Norrköpings befolkningstillväxt.

 

Diagrammet nedan visar antalet invandrade till Sverige och Norrköpings folkökningar under 2000-talet.

Invandrare till Sverige och folkökning i Norrköping

En kommuns befolkning kan växa på två sätt

Förutom att personer invandrar direkt till Norrköping är också många av de personer, som flyttar till Norrköping från andra kommuner i Sverige, utrikes födda. De har alltså invandrat till Sverige tidigare och flyttat till Norrköping efter att först bott i minst en annan kommun.


En kommuns befolkning kan växa på två sätt.

  • Det ena är genom att ha ett positivt flyttnetto, vilket innebär att fler personer flyttar till än från kommunen.
  • Det andra är genom att ha ett positivt födelsenetto, vilket innebär att det föds fler personer än det dör.

Invandringen har påverkat båda dessa förändringsfaktorer i Norrköping. Dels genom att det positiva flyttnettot, som varit på senare år, bestått av utrikesfödda personer, som alltså någon gång invandrat till Sverige. Och dels genom att många av dem som invandrar befinner sig i de åldrar där det är vanligt förkommande att skaffa barn.

 

Invandringens betydelse för Norrköpings positiva flyttnetto

Diagrammet nedan visar flyttnettot under åren 2002-2021 i Norrköping, uppdelat på födda i Sverige och utrikes födda.

 

Diagrammet visar att utan utrikes födda så skulle Norrköpings flyttnetto inte ha varit positivt under tidsperioden. Det är alltså utrikes födda personer som bidragit till att flyttnettot varit positivt.

Flyttnetto efter födelseland

Invandringens betydelse för Norrköpings positiva födelsenetto

Norrköpings befolkning har på senare år även växt på grund av ett positivt födelsenetto. Även det beror till viss del på att det höga positiva flyttnettot bland utrikes födda till stor del består av personer som befinner sig i de åldrar där det är vanligt att skaffa barn, samt att fruktsamheten är relativt hög bland nyinvandrade personer. Under åren 2017-2021 hade drygt 30 procent av alla födda barn i Norrköping två utrikes födda föräldrar.


Befolkningsutveckling i Norrköping efter bakgrund

Om vi tittar på hur Norrköpings befolkningsutveckling sett ut, där vi delar upp befolkningen på dem med svensk bakgrund respektive utländsk bakgrund, kan vi på ett enkelt sätt se hur invandringen påverkat folkökningen totalt sett genom både flyttnetto och födelsenetto. Personer med utländsk bakgrund är de som antingen är utrikes födda eller barn till två utrikes födda föräldrar. Hur stor denna grupp är påverkas alltså av hur stort flyttnettot av utrikes födda är samt hur stort utrikes föddas bidrag till födelsenettot är.

 

Diagrammet nedan visar Norrköpings folkmängd uppdelat efter personer med utländsk bakgrund och svensk bakgrund.

Folkmängd i Norrköping efter bakgrund

Det som diagrammet visar är att antalet invånare med svensk bakgrund i princip har varit oförändrat under tidsperioden. Befolkningstillväxten i Norrköping utgörs alltså i princip helt av personer med utländsk bakgrund, alltså personer som är utrikesfödda och har invandrat till Sverige samt barn som fötts av två utrikes födda föräldrar som invandrat till Sverige. Utan invandring hade alltså inte Norrköpings befolkning växt nämnvärt under 2000-talet.