Antalet barn och unga ökar i Norrköping. Pandemin har öppnat upp möjligheten till distansarbete och många väljer att flytta ut på landsbygden. Sammantaget gör det att efterfrågan på busskort och skolskjuts kommer att öka.

Fler elever betyder fler busskort

Enligt skollagen kan elever ha rätt till skolskjuts om till exempel avståndet mellan skolan och hemmet överstiger ett visst avstånd. Det är kommunen som har skyldighet att se till detta.

 

I Norrköpings kommun beräknas gymnasieskolans elevantal öka med cirka 15 procent fram till 2030. Ett ökat antal elever innebär att fler kommer att behöva busskort för att ta sig till skolan.

 

Många av kommunens skolor beräknas också vara fullbelagda de närmaste åren, vilket gör det blir svårare att placera elever på skolor utifrån närhetsprincipen. Fler elever kommer då ha ett längre avstånd till sin skola och behöver åka skoltaxi dit.

 

En annan faktor som kan komma att påverka behovet av skolskjuts är möjligheten att flytta ut på landet och arbeta på distans. Fler familjer kan komma att bo långt från barnens skola och behöva skolskjuts.

 

Sammantaget så innebär detta att efterfrågan på busskort och skolskjuts förväntas öka de närmaste åren.

 

En framgångsfaktor för att klara av den ökade efterfrågan är att ha en bra samplanering mellan stadsbyggnadskontoret och utbildningskontoret eftersom verksamheterna är beroende av varandra när det gäller skolskjutsfrågor.

Konsekvenser för Norrköpings kommun

En ökad efterfrågan på busskort och skolskjuts kan komma att få konsekvenser för Norrköpings kommun, till exempel i form av:

  • ökade kostnader för kommunen
  • ökade krav på planering och samordning