Inom utbildningsverksamheten finns idag alltfler barn och elever med särskilda behov. För att möta behoven och ge alla elever en god undervisning behöver skolan rekrytera personal och utveckla sin organisation och undervisningsmiljö.

Flera orsaker till att barn och elever med särskilda behov ökar

Inom skolan finns idag allt fler barn och elever med särskilda behov. En ökning som förväntas fortsätta. Ökningen hänger samman med att allt fler barn överlever svåra sjukdomar som kan medföra fysiska och psykiska funktionsvariationer. Även antalet barn med diagnostiserade neuropsykiatriska funktionsvariationer ökar.


Under de senaste åren har antalet elever med stora medicinska behov ökat i grundsär- och gymnasiesärskola. Antalet elever med flera funktionsvariationer ser också ut att öka. För elever med medicinska behov behövs personal med medicinsk kompetens. För elever med flera funktionsvariationer behövs ofta ett antal medarbetare kring en enskild elev, något som ställer ökade krav på bemanning och personalens kompetens.


Även antalet ungdomar inom korttidstillsyn ökar. Korttidstillsyn är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och finns för ungdomar i anslutning till skoldagen samt under lov. Siffror visar att denna elevgrupp ökar i antal och dessutom ökar antalet ungdomar med omfattande vård- och stödbehov. För att möta behovet behöver fler platser inom korttidstillsyn tillskapas under de närmsta åren.

Konsekvenser för Norrköpings kommun

För att möta behoven och ge alla elever en god undervisning behöver utbildningsverksamheten rekrytera personal och utveckla sin organisation och undervisningsmiljö.

 

På kort sikt

  • Ökade behov av närvarande och utbildad personal samt lokalanpassningar
  • Resurser för att möta rekryteringsbehov och för att genomföra lokalanpassningar

På lång sikt

  • Helhetslösningar för barn och ungdomar med omfattande vård- och stödbehov
  • Samverkan mellan kommunala enheter behöver stärkas för att bättre ta emot barn och elever som behöver särskilt och extraordinärt stöd
  • En beredskap för att snabbare kunna hantera brottlighet på lokal nivå