En ökande befolkning innebär att behovet och efterfrågan av fler mötesplatser, idrottsanläggningar, kulturaktiviteter och evenemang ökar. Barn och unga har också blivit mer inaktiva och rör sig allt mindre.

Norrköping har mindre tillgång till vattenyta och isyta än andra jämförbara städer

En ökande befolkningsmängd innebär att behovet och efterfrågan av bland annat olika typer av mötesplatser, idrottsanläggningar och kulturaktiviteter och evenemang ökar. Volymökningen inom idrottsverksamheten beräknas totalt till ca 2,4 procent årligen. I snitt innebär det att det behövs en ny idrottshall vart annat till vart tredje år enligt kultur- och fritidskontorets beräkningar.


Ett rikt utbud av anläggningar och idrottsmiljöer i Norrköping skapar valmöjligheter av idrotter. Valmöjligheten ihop med närheten till anläggningar och idrottsmiljöer har flera positiva hälsoeffekter. Anläggningar och idrottsmiljöer behöver vara ett naturligt inslag i staden och inom rimliga avstånd i kommunens ytterområden.


Norrköping har generellt sett en bra tillgång till anläggningar. Detta gäller dock inte tillgång till vattenyta och isyta. I jämförelse med andra kommuner av motsvarande storlek och läge har Norrköping mindre utbud när det gäller detta.

 

Flera av de anläggningar som nyttjas av föreningslivet byggdes på 60-, och 70-talet och de har idag ett stort behov av underhåll.

Barn och unga blir inaktiva

Det har under en längre tid varit en trend att barn och unga rör sig allt mindre och att de flesta har en för låg grad av fysisk aktivitet enligt Folkhälsomyndiheten. Detta kan påverka både det fysiska och psykiska måendet. Tillgången till aktiviteter i olika former är därför en prioriterad fråga för kommunen.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Befolkningen växer och för Norrköpings kommun innebär det att

  • det finns behov av fler idrottsanläggningar, framförallt anläggningar som har vattenyta och isyta
  • äldre anläggningar behöver underhållas