Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. För att möta utmaningarna behövs ett framgångsrikt arbete med att minska vår klimatpåverkan.

Klimatförändringar påverkar och påverkas av Norrköping

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Klimatförändringarna beror på både naturlig och mänsklig påverkan. Men klimatet förändras mer än vad de naturliga variationerna åstadkommer och orsaken till detta är människans aktiviteter.


Runt om i världen ser vi redan effekterna i form av höjda temperaturer, värmeböljor, kraftiga regnfall, höjda havsnivåer och torka. Klimatförändringarna kan få djupgående konsekvenser för ekosystemen runt om i världen och för människor, samhällen och försörjningsmöjligheter. Även Norrköping kommer att påverkas på olika sätt, till exempel genom längre värmeböljor, skyfall och översvämningar.


I Parisavtalet har världens länder enats om att hålla den globala temperaturökningen till långt under 2 grader, med målet att den ska stanna vid 1,5 grader. Sverige följer Parisavtalets målsättning och har utifrån det tagit fram en nationell målsättning om att senast 2045 uppnå noll nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå det målet till 2045 behöver utsläppen i genomsnitt minskas med 5-8 procent per år mellan 2015-2045.


För att möta utmaningarna behövs ett framgångsrikt arbete med minskad klimatpåverkan. Norrköpings kommun arbetar aktivt med att minska organisationens klimatpåverkan bland annat genom energieffektiviseringar, omställning till förnybara drivmedel i fordonsflottan, minskning av fossil plast, klimatsmarta måltider, hållbara placeringar samt ökat återbruk.


En färdplan för ett fossilfritt Norrköping är under framtagande vilken innehåller en nulägesbeskrivning av kommunens klimatpåverkan samt utmaningar för att nå fossilfrihet. Dessutom innehåller färdplanen åtgärdsförslag som ska genomföras före 2030 för att kunna nå fossilfrihet. De största utmaningarna ligger i användningen av fjärrvärme, och kommunorganisationens inköp av varor och tjänster.

Ökad oro för klimatförändringar bland unga

I mötet mellan elevhälsan och Norrköpings ungdomar lyfts mer frekvent än tidigare oro som är kopplad till klimatförändringar. Klimatångest används allt oftare som term och handlar om att känna stark oro och rädsla i och med de pågående klimatförändringarna.


I en internationell studie har ungas inställning till klimatet och klimatförändringar undersökts. Studien omfattar 10 000 personer mellan 16 och 25 år från Australien, USA, Storbritannien, Indien, Nigeria, Filippinerna, Finland, Portugal, Brasilien och Frankrike. Undersökningen visar att åtta av tio unga har så kallad klimatångest. Tre fjärdedelar är rädda för framtiden och över hälften känner sig svikna av sina regeringar. Fyra av tio är tveksamma till att skaffa egna barn på grund av klimatförändringarna.


Konsekvenser för Norrköpings kommun

Norrköpings är en del av världen och klimatförändringarna påverkar oss. Norrköpings kan också påverka klimatförändringarna genom ett minskat klimatavtryck. För att möta framtidens utmaningar behövs:

 

  • Insatser för att minska organisationens klimatpåverkan
  • Strategiskt arbete med klimatanpassning för att möta konsekvenserna av klimatförändringar
  • Beredskap för att möta ökad ohälsa bland barn och unga till följd av oro för klimatet