Det säkerhetspolitiska läget i omvärlden är osäkert och har intensifierats i och med kriget i Ukraina. Det globala säkerhetspolitiska läget påverkar den lokala nivån och skapar ett större fokus på Norrköpings kommuns säkerhetsarbete. Frågor som är i fokus och som kommer påverka utvecklingen på sikt är bland annat civilt försvar, välfärdsbrott och försäkringsskydd.

Oro globalt skapar oro lokalt

Kriget i Ukraina har intensifierats och satt fokus på kommuners säkerhetsarbete. En ökad oro i omvärlden tillsammans med en ökad polarisering av åsikter bland befolkningen riskerar att skapa otrygghet och driva på ökade skillnader mellan grupper i samhället. Osäkerheten sätter press på demakritiska institutioner både på lokal och global nivå. Demokratin utmanas på vissa håll i världen och vissa menar att det råder en demokratisk instabilitet.

Ökat fokus på krisberedskap och civilt försvar

Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för uppgifterna delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.


Planeringen för totalförsvaret har återupptagits och i riksdagens inriktning för totalförsvaret betonas vikten av att stärka det civila försvaret. Det här påverkar planeringen för höjd beredskap i kommuner och regioner. I Norrköpings kommun innebär det arbete med att ta fram kommunens krigsorganisation, förstärkning av säkerhetsskyddet och att det genomförs kunskapshöjande åtgärder.

 

Välfärdsbrott och otillåten påverkan ökar

Välfärdsbrott och otillåten påverkan innebär utmaningar för det demokratiska systemet. Flera undersökningar visar att det ökar i omfattning och drabbar såväl kommuner, regioner och statliga myndigheter. I skriften ”Välfärdsbrott och otillåten påverkan” från Sveriges kommuner och regioner beskrivs en utveckling som gått från bidragsfusk från enskilda individer till brott som är med omfattande och hotar själva välfärdssystemet.


Otillåten påverkan innebär att enskilda medarbetare eller verksamheter påverkas att fatta ett visst beslut som gynnar en invånare, ett företag eller en förening och inte sällan kan personer med koppling till kriminella nätverk stå bakom sådana påtryckningar. Den här delen av välfärdsbrottlighet betraktas som särskilt allvarligt och är ett växande problem.


Utvecklingen ser ut att fortsätta och för att möta utmaningarna finns behov av samverkan mellan myndigheter på olika nivå i samhället.

 

Förändringar på försäkringsmarnaden påverkar kommunen

Just nu sker stora förändringar på försäkringsmarknaden, både globalt, nationellt och lokalt, vilket på sikt kommer påverka kommuners försäkringsarbete. Förutom orsaker som inflation och allmänna prisökningar påverkas hela försäkringsbranschen av den globala uppvärmningen med ökade klimat- och naturkatastrofer som följd.

 

För Norrköpings kommun kan lokala förhållanden som till exempel undermåliga vattenledningssystem, risker för ras och översvämningar eller var kommunen själva uppför byggnationer eller meddelar bygglov påverka förhållanden som påverkar premiestorlek och självrisknivåer på kommunens försäkringar.

 

Vissa kommuner i Sverige har drabbats av så kallad ”försäkringsnöd”, vilket innebär svårigheter med anbud och därmed möjlighet att teckna försäkringar. Om riskerna i en kommun bedöms som mycket höga är den inte en intressant kund för försäkringsgivare, vilket kan leda till att kommunen måste bära sin egen ekonomiska risk för skador.

 

För att möta utmaningarna blir det alltmer viktigt med ett strukturerat skadeförebyggande arbete, mot klimatförändringar men också mot brottsliga handlingar gentemot kommunens verksamheter.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Ett ökat fokus på säkerhetsfrågor påverkar Norrköpings kommun på flera sätt. Till exempel kan värlfärdsbrott innebära stora kostnader för kommuner. För att möta utmaningarna behöver organisationenen

  • arbeta strategiskt och förebyggande säkerhet och trygghet
  • samverka intern och externt för att möta utmaningarna och bidra till en trygg och säker utveckling både inom organisationen och i samhället i stort.