Barnkonventionen blev svensk lag år 2020 och har sedan dess satt fokus på barnets rättigheter. Barnrättslagen gäller alla barn och alla beslut. Inom- individ och familjeomsorgen, sär många beslut som berör barn fattas, påverkar barnrättslagen det dagliga arbetet.

 

Barnrättslagen gäller alla barn och alla beslut

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter innebär att barnets rättigheter synliggörs på ett annat sätt än tidigare. Syftet med barnrättslagen är att barnets rättigheter ska säkerställas på alla nivåer inom offentlig verksamhet och att ett barnrättsbaserat synsätt ska genomsyra all verksamhet som rör barn och unga. Det innebär att Norrköpings kommun ska utgå från barnrättslagen vid arbete med barn och unga, både direkt och indirekt.

 

Barnrättslagen innebär att barnets bästa ska prövas vid alla åtgärder och beslut som rör barn. En förutsättning för att kunna pröva, bedöma och beakta barns bästa är att lyssna på barns egna åsikter. Det är också en grundläggande rättighet för barn att få uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i frågor som rör dem, artikel 12. Sedan 2017 finns det ett inriktningsdokument i Norrköping kommun som fastslår just att barn och unga ska vara delaktiga i beslutsprocesser.

Allt fler ärenden på socialkontoret, särskilt när det gäller de minsta barnen

En rad lagändringar de senaste åren tillsammans med att barnkonventionen är svensk lag sedan den 1 januari 2020 medför sammantaget både nya och utökade arbetsuppgifter för socialkontorets verksamheter. Antalet anmälningar, utredningar och ärenden har ökat mellan 15 och 20 procent sedan 2018. Volymökningen handlar i stor utsträckning om yngre barn i åldern 0-12 år. Ärenden och utredningar avseende denna grupp har ökat med 44 procent sedan 2018.


Lagändringar och högre krav på handläggning kräver mer resurser och kommunens socialkontor bedömer att utvecklingen kommer att fortsätta de kommande åren, bland annat som en följd av kommande lagändringar. Utvecklad tillämpning av barnkonventionen och därmed ökade krav på barnkonsekvensanalyser i individärenden är en annan faktor som bedöms kräva mer resurser de närmaste åren.

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Barnrättslagen gäller alla barn och alla beslut, vilket är en stor utmaning. Det ställer krav på den kommunala organisationen på olika sätt. Till exempel behöver Norrköpings kommun:

  • ha kunskap om barns rättigheter
  • arbeta systematiskt med olika verktyg och metoder, till exempel barnkonsekvensanalys