Samhällsutvecklingen påverkas i stor grad av digitalisering i olika former och människors digitala närvaro ökar. Samtidigt ökar kraven på den enskilde individens digitala kompetens vilket kan leda till digitalt utanförskap.

Var femte pensionär använder inte internet

Den ökade digitaliseringen av samhället gör att de som aldrig eller sällan använder internet riskerar att bli alltmer isolerade och hamna i digitalt utanförskap. Det ställs allt högre krav på den enskilda individens digitala kompetens för att ta del av samhällets tjänster. Ansvaret för att skaffa sig digital kompetens vilar också till stor del på individen själv. Många gånger bygger äldres digitala engagemang på att de får stöd och hjälp från anhöriga.


De digitala tjänsterna är en central del av samhällsservicen och finns inom såväl arbetliv, vård och skola. För att ta del av samhällets servicetjänster krävs ofta bank-id, vilket i sin tur kräver tillgång till och kunskap om internet.


I Sverige använder de flesta internet dagligen, framförallt genom sin mobiltelefon. Samtidigt finns det människor, framförallt äldre, som inte använder internet. I Internetstiftelsens senaste rapport ”Svenskarna och internet” framgår det att var femte pensionär inte använder internet. En av orsakerna till den digitala frånvaron är oro för att bli lurade på internet.

 

Digital tillgänglighet är viktigt för personer med funkationsnedsättning

En annan grupp som också sticker ut i sin frånvaro på internet är personer med funktionsnedsättning. För en person med funkationsnedsättning är digital tillgänglighet viktigt. Att göra information tillgänglig innebär att alla kan ta del av den på ett enkelt sätt. En synskadad person eller en person med kognitiv funktionsnedsättning kan exempelvis använda ett verktyg som låter datorn läsa upp texten. Detta gör att personen kan ta till sig informationen på samma villkor som alla andra.

 

Våren 2019 trädde EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft. Direktivet reglerar på vilket sätt information ska publiceras i digitala kanaler för att vara tillgänglig för alla. Tillgänglighetsdirektivet ställer krav på utveckling av kommunens digitala plattformar och arbetsflöden.

 

Det digitala utanförskapet påverkar flera av kommunens verksamheter

I Norrköpings kommun är det framförallt arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret, kommunstyrelsens kontor, vård- och omsorgskontoret och överförmyndarenheten som möter målgruppen som är i digitalt utanförskap.

 

Till exempel medför digitaliseringen svårigheter för de personer som själva inte har beslutsförmåga och som har en ställföreträdare. De digitala strukturerna och samhällstjänsterna är sällan anpassade för denna grupp. Ställföreträdarskapen blir allt mer komplicerade att hantera och möjligheterna för överförmyndare att utöva lagstadgad tillsyn försvåras.

 

Kontaktcenter, som är en del av kommunstyrelsens kontor, är en viktig verksamhet för de individer som är digitalt utanförskap. Genom kontaktcenter är det möjligt att via direkt kontakt få del av kommunens tjänster.

Konsekvenser för Norrköpings kommun

De tjänster som Norrköpings kommun erbjuder ska vara tillgängliga för alla som är i behov av dem. För att möta den grupp som är i digitalt utanförskap kommer det vara viktigt att:

  • Ge stöd till gruppen som är i digitalt utanförskap.
  • Erbjuda alternativa sätt att ta del av kommunens tjänster.