Vården i Sverige ska komma närmare individen och finnas där människorna behöver den. Det innebär en allt viktigare roll för kommunerna i vården av personer med omfattande behov.

Hela vårdkedjan ställs om och ett nytt sätt att arbeta införs

I Sverige pågår en omställning av hela vårdkedjan på lokal, regional och nationell nivå, till det som benämns Nära vård. Det avser ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten och eller brukaren kan ge sig själv, det kallas egenvård, och det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Primärvården, vilket även omfattar kommunal hälso- och sjukvård och inte endast den som regionen ansvarar för, ska vara navet i vården och omsorgen och samspela med sjukhusvård, tandvård och socialtjänsten. Nära vård syftar till att vården ska komma närmare patienten och eller brukaren. Målet är att vården ska finns där människorna behöver den.

När sjukvårdsplatser i slutenvården minskar får Norrköpings kommun ett större ansvar för vård i hemmet

Det regionala arbetet med Nära vård drivs av Region Östergötland och länets tretton kommuner, där Norrköpings kommun är en part. Det finns en uppdaterad överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för införandet av God och nära vård för år 2022. Kommunerna i Östergötlands län kommer för år 2022 tilldelas cirka 50 miljoner kronor.


Myndigheten för vård- och omsorgsanalys menar att omställningen till Nära vård ökar medvetenheten om att kommunerna har en allt viktigare roll i hälso- och sjukvårdssystemet och vikten av en fungerande samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Kostnaden för kommunal hälso- och sjukvård tycks öka snabbt och det finns tecken på att kommunerna tar sig an patienter med allt tyngre vårdbehov.


Införandet av Nära vård innebär ett utökat åtagande för kommuner när det gäller utförandet av hälso- och sjukvård både avseende resurser och kompetens, samtidigt som sjukvårdsplatser inom slutenvården minskar. Andelen äldre personer med omfattande och avancerade behov av vård och omsorg i hemmet kommer att öka och det ställer krav på en djupare och bredare vårdkompetens hos medarbetare, där specialistundersköterskor inom områden som demens, avancerad vård i hemmet och palliativ vård kommer att spela en viktig roll i att möta behov och efterfrågan hos brukare.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Införandet av arbetssättet Nära vård får konsekvenser för vård- och omsorgsverksamheten i Norrköpings kommun.

  • Vård- och omsorgskontoret kan förväntas få ökade volymer då de som idag vårdas i slutenvården framöver i högre grad kommer att vårdas i hemmet.
  • Omställningen kan innebära krav på ökad samverkan mellan olika huvudmän.
  • Ökade kostnader kan uppstå då det i kommunerna kommer krävas ytterligare kompetens och medicinteknisk utrustning som inte finns idag.
  • Behovet av platser på särskilda boenden kan komma att minska när vården och omsorgen oftare ska kunna utföras i hemmet.
  • Den nuvarande hälso- och sjukvårdsorganisation kan behöva omstruktureras.