Regeringens vill skapa förutsättningar för en samordnad och patientcentrerad vård av personer med samsjuklighet. Den utredning som görs är inte klar, men förändringar som föreslås hittills samlar ansvaret hos regionerna. Ett eventuellt samlat huvudmannaskap för vården av personer med både missbruk och psykiatrisk diagnos leder till ett ändrat ansvar för kommunen i framtiden.

Regeringen vill förbättra vården för personer med både beroendesjukdom och psykisk sjukdom

Samsjuklighetsutredningen tillsattes av regeringen i juni 2020. Utredningen fick i uppdrag att föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller liknande. Syftet med uppdraget var att skapa förutsättningar för att personer med sådan samsjuklighet erbjuds en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg och får tillgång till alla de olika insatser som de behöver.

Utredningen ska lämna sin slutredovisning senast den 31 januari 2023.

Utredningens resultat hittills tyder på mindre ansvar för kommunerna

I dag är ansvaret för behandling av skadligt bruk och beroende delat mellan kommunernas socialtjänst och regionernas hälso- och sjukvård. Samsjuklighetsutredningens delbetänkande innehåller bland annat förslag om hur ansvaret för vård och behandling av skadligt bruk och beroende kan samlas hos samma huvudman. En möjlig konsekvens av utredningen när den är klar, är alltså att regionerna får det samlade ansvaret för all behandling av skadligt bruk och beroende.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Olika delar av Norrköpings kommun skulle kunna påverkas om Samsjuklighetsutredningens förslag, som de ser ut nu, blir verklighet. Eftersom utredningen är klar först 2023 och en lagstiftningsprocess kommer därefter, blir konsekvenserna aktuella först på lite längre sikt.

  • Socialkontorets verksamhet skulle påverkas i hög grad och behöva ställa om utifrån de nya bestämmelserna.
  • De brukare som vård- och omsorgskontoret ger insatser till och som lever med samsjuklighet skulle kunna få ett mer optimalt stöd med ett samlat huvudmannaskap, vilket påverkar kontorets verksamhet.