De globala förändringarna av klimatet kommer bland annat att leda till mer extremväder. Norrköpings kommun måste, liksom resten av samhället, hitta sätt att skydda sig mot de konsekvenser som klimatförändringarna får för individer, verksamhet och infrastruktur.

Ett varmare klimat påverkar samhället på många sätt

Klimatförändringarna leder till mera extrema väderhändelser, till exempel längre värmeböljor och kraftig nederbörd som ger översvämningar. Det kan påverka bebyggelse och infrastruktur och öka risk för ras och jordskred. Det kan också påverka tillgången till dricksvatten och vattenkvaliteten, med risk att föroreningar sprids och att de mikrobiologiska riskerna ökar. Extremt väder med kraftig vind kan också påverka energiförsörjningen. Ett varmare klimat ger även upphov till förändrade smittspridningsmönster och kan medföra att nya sjukdomar kan nå Sverige.

Viktigt att jobba med både klimatåtgärder och klimatanpassning

Klimatåtgärder vidtas globalt för att klimatförändringarna ska bli så små som möjligt och Norrköpings kommun behöver kontinuerligt arbeta för att minska sin klimatpåverkan. Men även klimatanpassning av verksamheter är nödvändigt för att minska samhällets sårbarhet och för att skapa förmåga att hantera de risker som följer med den klimatförändring som ändå sker.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Norrköpings kommun arbetar redan med klimatanpassning av verksamheter. Här följer några exempel på vilka konsekvenser klimatförändringarna kan få för kommunen:

  • Värmeböljor är särskilt allvarliga för äldreomsorgen och förskolorna eftersom de äldsta och de yngsta kommuninvånarna är mest känsliga för höga temperaturer
  • Byggnader och infrastruktur i kommunen påverkas av bland annat skyfall
  • Tillgången till försäkringar vid väderhändelser, både för kommunen och för företag och invånare, kan komma att förändras framöver
  • Klimatanpassning innebär nya krav på framförhållning, planering och förebyggande arbete för att få en motståndskraftig verksamhet