Under pandemin ökade arbetslösheten i Norrköping. Nu har arbetsmarknaden återhämtat sig och det finns flera ljuspunkter på arbetsmarknaden. Arbetslösheten sjunker och det finns många ledig jobb. Däremot är långtidsarbetslösheten en utmaning för samhället.

Återhämtning på arbetsmarknaden efter coronapandemin

Efter den kraftiga inbromsningen i samhällsekonomin som ägde rum i början av coronapandemin, har Sverige sedan sommaren 2021 sett en stark återhämtning. Tillväxten har ökat och arbetslösheten har närmat sig de nivåer som rådde före pandemin. I Norrköpings kommun är arbetslösheten till och med lägre än innan pandemin.

Arbetslösheten i Norrköping sjunker

Andelen arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år i Norrköping var 9,8 procent i mars 2022, vilket var en minskning med -1,5 procentenheter sedan mars 2021. Arbetslösheten är lägre än på länge. Vi får gå tillbaka till 2008 för att hitta en marsmånad med lägre arbetslöshet än den nuvarande.


På nationell nivå var arbetslösheten 7,0 procent i mars 2022, vilket är en minskning med -1,4 procentenheter sedan mars 2021. Om Norrköping skulle ha samma arbetslöshetsnivå som riket skulle runt 2 000 personer behöva avskrivas som arbetslösa i kommunen.

 

Arbetsmarknaden för unga ljusnar och det finns många lediga jobb

Ungdomsarbetslösheten minskar både i Norrköping och i riket. Arbetslösheten bland 18-24 åringar i Norrköping var 11,4 procent i mars 2022, vilket var en minskning med -2,9 procentenheter sedan 2021. På nationell nivå var arbetslösheten bland unga 8,6 procent i mars 2022, vilket är en minskning med -2,5 procentenheter sedan 2021.


I februari 2022 fanns det 198 000 nyanmälda lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Det är cirka 90 000 fler än i februari 2021. Efterfrågan är allra störst inom företagstjänster men också inom branscher som drabbats hårt av pandemin, såsom hotell och restaurang och handeln. Även inom vården är efterfrågan fortsatt stor.

 

Ökad tudelning på arbetsmarknaden med hög långtidsarbetslöshet

Långtidsarbetslösheten har varit en stor utmaning under flera år och problematiken har förstärkts under pandemin. Under den ekonomiska återhämtningen som inleddes under 2021 har ett stort antal svenskar på kort tid återgått till arbete, och arbetslösheten minskat från mycket höga nivåer. Men återhämtningen har varit ojämnt fördelad, där grupper som står längre från arbetsmarknaden haft stora svårigheter att komma tillbaka i arbete. Detta har manifesterats i en rekordhög långtidsarbetslöshet, som även om den minskat något visat sig betydligt svårare att råda bot på än den mer tillfälliga arbetslösheten.

 

I analyser av återhämtningen på arbetsmarknadens har Arbetsförmedlingen kunnat konstatera att det nästan uteslutande är individer med som lägst en gymnasieexamen som fått jobb, medan lågutbildade haft det betydligt svårare. Samtidigt finns det sektorer på arbetsmarknaden där det råder brist på rätt kompetens, vilket även bedöms hämma den fortsätta jobbtillväxten.