Ökad digitalisering innebär också ökad sårbarheten för intrång och attacker. Hoten är många och ofta komplexa och behovet av digital säkerhet har aldrig varit större.

Ökad digitalisering och en osäker omvärld ställer krav på digital säkerhet

Digitalisering och teknisk utveckling inom IT-området ställer omfattande krav på kommunens förmåga att möta och hantera risker som är kopplade till denna utveckling. När den kommunala servicen, som är beroende av digitala verktyg, ökar blir också konsekvenserna större vid eventuella angrepp eller tekniska fel.

 

Kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden har också påskyndat utvecklingen av den här trenden och cyberkrig är en term som allt oftare används. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap menar att det inte går att utesluta att olika cyberangrepp kommer att ske mot Sverige i framtiden. Osäkerheten i omvärlden bidrar till en ökad oro för cyberattacker.

Digitala hot och risker ökar

Försök till intrång, skadlig kod och nätfiskekampanjer ökar i Norrköpings kommun. Dessa digitala hot och risker påverkar kommunens alla verksamheter på olika sätt.


För att möta utvecklingen är behovet stort av en robust IT-struktur och ett utvecklat arbete med informationshantering. Organisationens strategiska arbete med digitalisering och informationssäkerhet behöver gå hand i hand.


Förmågan att möta olika typer av informationsmässiga risker och hot bottnar alltid i en medveten och kompetent personal. Därför måste den interna riskmedvetenheten och kunskapsnivån hela tiden utvecklas i takt med omvärlden, både utifrån ett tekniskt men även beteendemässigt perspektiv.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Den digitala säkerheten berör alla delar av Norrköpings kommun. Desto mer digitalisering används som verktyg för verksamhetsutveckling blir det också en central fråga för organisationens ledning. Det är inte bara en IT-fråga som det tidigare betraktats som.

 

En ökning av digitala hot och angrepp kräver ett ökat fokus på digital säkerhet. För att möta utvecklingen behöver Norrköpings kommun:

  • Öka medvetenheten bland organisationens medarbetare gällande digital säkerhet så som påverkan, nätfiske och säkerhantering av lösenord.
  • Utveckla den tekniska delen av digital säkerhet genom att bygga in säkerhetsmekanismer i kommunens kommunikations- och IT-infrastruktur.