Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Norrköpings kommuns allmäna planeringsförutsättningar 2018

Framtiden i Norrköping är kommunens planeringsförutsättningar som är skrivna i ett tioårigt framtidsperspektiv. De är en del av Norrköpings kommuns styrmodell. Läs om Norrköpings framtid genom att välja ämnesområden som du är intresserad av och artiklar inom områdena.

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Välj Område
Artikelbild
Befolkningsökning i Norrköping och Sverige men minskning i östra Europa
Artikelbild
Antalet jobb ökar i Norrköping
Artikelbild
Ökat byggande – bostäder, verksamheter och infrastruktur
Artikelbild
Skolresultat i Norrköping
Artikelbild
Troligen ny förvaltningslag under 2018
Artikelbild
Fler äldre i framtiden
Artikelbild
Utbildningsnivån tämligen låg i Norrköping
Artikelbild
Förtätning ställer ökade krav på allmänna platser
Artikelbild
Välfärdsteknik – möjlighet till ökat oberoende
Artikelbild
Brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning
Artikelbild
Nyföretagande i Norrköping
Artikelbild
Förskolans utveckling
Artikelbild
Vilka åldersgrupper som ökar spelar stor roll
Artikelbild
Daglig verksamhet utifrån behov och intresse
Artikelbild
Flyktingmottagande i Sverige och Norrköping
Artikelbild
Samhällsutvecklingen påverkar socialkontorets verksamhet
Artikelbild
Norrköpings internationella omvärld
Artikelbild
Hemtjänsten förändras
Artikelbild
Ostlänken ger unikt tillfälle till utveckling
Artikelbild
Kompetensförsörjning - nyckelfråga för välfärdsutvecklingen
Artikelbild
Svag ökning av medellivslängden i Sverige och Norrköping
Artikelbild
Fler elever i grundskolan
Artikelbild
Ny kommunallag år 2018
Artikelbild
Förebyggande arbete och rehabilitering inom äldreomsorgen
Artikelbild
Tillit istället för detaljstyrning
Artikelbild
Bygg- och miljöfrågor i förändring
Artikelbild
Ställföreträdarskap – ett samhällsbehov
Artikelbild
Hantera individuella krav
Artikelbild
Korttidsboende – från 100 till 79 platser
Artikelbild
Behov av framtida strategier för godstrafiken
Artikelbild
Rekrytera och behålla medarbetare
Artikelbild
Fler elever och förslag till förändringar i gymnasieskolan
Artikelbild
IT-stöd för ökad kvalitet i vården och omsorgen
Artikelbild
Levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning
Artikelbild
Framtida infrastruktur för transporter och resande
Artikelbild
Individualisering och variationer i värderingar påverkar jobben
Artikelbild
Ökad långsiktig planering av verksamhetslokaler
Artikelbild
Platser i särskilt boende i balans
Artikelbild
Kommunens internationella relationer
Artikelbild
Norrköpings förutsättningar för hållbart resande
Artikelbild
En ökad arbetspendling
Artikelbild
Samverkan för att möta äldres komplexa behov
Artikelbild
Forskningspolitikens påverkan på kommunen
Artikelbild
Omställning till ett fossilfritt samhälle
Artikelbild
10 000 studenter år 2035
Artikelbild
Elevers kunskaper i ett internationellt perspektiv
Artikelbild
Det behövs fler medarbetare
Artikelbild
En hållbar trafikplanering
Artikelbild
Lagändringar inom sociala sektorn
Artikelbild
Ökad skolskjuts i framtiden
Artikelbild
Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
Artikelbild
Äldres resvanor påverkar färdtjänsten
Artikelbild
Ökat intresse för fossilfria investeringar
Artikelbild
Filmer och diskussionsfrågor
Artikelbild
Workshopresultat kontor och bolag
Artikelbild
Sammanfattning av aktiviteten och övergripande workshopresultat
Artikelbild
Workshopresultat Befolkningsutveckling
Artikelbild
Workshopresultat Next:Norrköping
Artikelbild
Workshopresultat Jobb och arbetslöshet
Artikelbild
Workshopresultat Kompetensbehov i kommunen
Artikelbild
Workshopresultat Teknikutveckling
Artikelbild
Workshopresultat Värderingar och individualisering

Kommunstyrelsens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00