Framtidens Norrköping på C var en aktivitet för alla medarbetare i Norrköpings kommun och genomfördes 100 gånger under hösten 2016 och våren 2017 på Visualiseringscenter C. Över 4 000 medarbetare deltog och fick se en animerad dompresentation och delta i workshop. Temat var Norrköpings framtid och resultatet från workshopparna används nu som underlag i kommunens budgetarbete.

 

4 188 medarbetare bidrog med sina tankar om Norrköpings framtid

Ungefär 40 procent av kommunens alla 11 000 medarbetare inom kontor och bolag deltog i aktiviteten. Över 1 600 deltog från utbildningskontoret och närmare 1 000 från vård- och omsorgskontoret. Mer än hälften av svaren i workshopparna kommer alltså från de två kontoren.

 

Störst andel deltagare i förhållande till antalet anställda hade Norrköping Vatten och avfall och Norra staden Fastighetsförvaltning, där 100 procent deltog.

 

Några av bolagen redovisas inte i jämförelser av resultat för verksamheterna. Men alla som hade över 5 deltagare finns med.

 

Fördelning av antalet deltagare från respektive kontor och bolag samt jämförelse med antal anställa

Visualisering av antalet deltagare fördelat på kontor och bolag

Animerad dompresentation och workshop

Aktiviteten inleddes med en animerad presentation i Visualiseringscenters dom, med delar av innehållet i kommunens planeringsförutsättningar. Det handlade om stora trender som påverkar Norrköpings och kommunens utveckling och vilka utmaningar och möjligheter vi står inför de närmaste 10 åren. De områden som presenterades var:

 • Befolkningsutveckling
 • Next:Norrköping, omvandlingen av staden i samband med Ostlänken
 • Jobb och arbetslöshet
 • Kompetensbehov i kommunen
 • Teknikutveckling
 • Värderingar och individualisering 
Illustration 6 områden med domen i bakgrunden

Efter domvisningen genomfördes workshoppen i restaurangen på Visualiseringscenter. Deltagarna fick bilda grupper med upp till fem personer, med kollegor från samma kontor eller bolag, och tillsammans svara på frågor i en surfplatta. För vart och ett av områdena fick vi två frågor om framtiden:

 • Hur mycket påverkar området er verksamhet?
 • Vilka konsekvenser får det här för er verksamhet?

Svaren skickades in direkt och presenterades löpande på en webbplats. Svaren viktades med hur många personer det var i gruppen. Om det till exempel var fem personer i gruppen multiplicerades svaren från surfplattan med fem.

 

Förutom surfplattan fanns det papper att skriva på för de som ville komplettera alternativen i surfplattan. Det fanns även idékort att skriva ned konkreta idéer på, idéer på lösningar för att möta utvecklingen i framtiden. Idékorten lämnades i en låda.

 

Illustration av workshop

Kompetensbehov i kommunen är området som påverkar oss mest

Den första frågan i surfplattan handlade om att värdera hur mycket området kommer att påverka den egna verksamheten i framtiden. Vi svarade på en skala från 1-10, där 1=inte alls och 10=Väldigt mycket.

 

Det totala resultatet för alla 4 188 deltagare visar att det är området Kompetensbehov i kommunen som kommer att påverka mest. Medelvärdet ligger på 9,1.

 

diagram med resultat för de sex områdena

Men alla kontor och bolag värderade inte Kompetensbehov i kommunen högst.

 

 

Next:Norrköping, som totalt sett värderades lägst, var det område som värderades ha störst påverkan av Stadsbyggnadskontoret, Tekniska kontoret och Norrköping Vatten och Avfall.

 

Teknikutveckling var det högst värderade området för Kultur- och fritidskontoret, Norrköping Science Park, Norrköping Visualisering och Upplev Norrköping. Kommunstyrelsen kontor värderade Teknikutveckling och Kompetensbehov i kommunen lika högt.

 

Befolkningsutveckling var det område som värderades ha störst påverkan av Hyresbostäder. Norrevo Fastigheter värderade Befolkningsutveckling och Kompetensbehov i kommunen lika högt, båda med medelvärde 10,0.

 

 

Viktigaste konsekvensen: Det behövs fler medarbetare

För vart och ett av områdena fick vi nio konsekvenser att välja på. Vi skulle välja de fyra viktigaste för den egna verksamheten.

 

Den konsekvens som flest har valt totalt av alla konsekvenser inom alla områden är "Det behövs fler medarbetare" inom området Befolkningsutveckling. Hela 91 procent av workshopgrupperna hade valt den som en av de fyra viktigaste konsekvenserna.


Nästan lika många, 90 procent, valde konsekvensen "Högre löner" inom området Kompetensbehov i kommunen.

 

89 procent valde den som ligger på tredje plats totalt, "Sårbarhet om tekniska problem" inom området Teknikutveckling.

 

Diagram konsekvenser men "Det behövs fler medarbetare" markerat
Diagram konsekvenser med "Högre löner" markerat
Diagram konsekvenser med "Sårbarhet om tekniska problem" markerat


De flesta kontor och bolag har någon av de tre som den mest prioriterade konsekvensen totalt för alla områden. Men några har prioriterat andra konsekvenser högst.

 

Stadsbyggnadskontoret har valt "Flexiblare arbetsvillkor" inom området Kompetensbehov i kommunen som viktigast. För tekniska kontoret är "Besvärlig trafik under byggandet" inom Next:Norrköping viktigast. För Hyresbostäder är det "Bostadsbyggandet måste underlättas" inom Befolkningsutveckling. Och för Norrevo är konsekvensen "Tydliggöra förväntningar på kommunens service" inom Värderingar och individualisering viktigast.

 

 

Så här används resultatet från workshopparna

Det var kommunstyrelsens som i februari 2016 gav kommunstyrelsens kontor i uppdrag att utveckla planeringsförutsättningarna och göra medarbetarna mer delaktiga. Utifrån det uppdraget skapades aktiviteten Framtidens Norrköping på C

och resultatet från alla workshoppar presenterades på kommunstyrelsens budgetdagar i slutet av augusti 2017.

 

Resultatet kan du läsa mer om i planeringsförutsättningarna här på webbplatsen. Det finns med i form av artiklar som bygger på delar av resultatet samt mer fördjupande resultat för vart och ett av de sex områdena.

 

 

562 idéer i idélådan

Under workshoppen kunde deltagarna skriva ned idéer på idékort. Uppmaningen var att bidra med konkreta idéer för vad som behöver göras för att möta utvecklingen i framtiden.

 

Idéer som berörde den egna arbetsplatsen tog man med och lämnade till sin chef. Gällde idén större delar av kommunen skulle man lägga den i en idélåda.

 

Illustration ideer

 


Det lämnades 562 idéer i lådan. Idéerna har sedan hanterats av projektgruppen för Framtidens Norrköping på C som har lämnat dem vidare till direktörer, chefer, vd:ar eller andra ansvariga inom våra kontor och bolag.

 

Många idéer handlade om:

 • våra arbetsvillkor – med förslag om att höja löner, skapa karriärvägar, öka yrkesstolthet och förbättra arbetsmiljön
 • utveckling i verksamheten – med förslag om att ta fram olika appar och e‑tjänster, skapa mötesplatser för målgruppers olika behov, öka samverkan både internt och externt, sprida och dela kompetens och metoder
 • utveckling av den fysiska miljön – med förslag på utformning av nya stadsdelar, utveckling av kollektivtrafiken, mer grönområden och idéer om hur vi använder våra verksamhetslokaler

Flest idéer gick till kommunstyrelsens kontor, varav hälften till personalavdelningen. Utbildningskontoret och vård- och omsorgskontoret fick också många idéer. Och det var de två verksamheterna som bidrog med flest idékort, vilket är naturligt eftersom de tillsammans utgjorde över hälften av deltagarna i aktiviteten.

 

Så tyckte deltagare om aktiviteten

Efter varje workshoptillfälle skickades en enkät via e-post till den som gjort bokningen med uppmaning att skicka vidare enkäten till de medarbetare som deltog vid tillfället. Totalt inkom 582 svar, cirka 14 procent av alla 4 188 deltagare.

 

Enkäten innehöll fyra påståenden som deltagarna skulle svara på hur väl de instämmer med på en skala från 1-10, 1=Instämmer inte alls och 10=Instämmer helt och fullt.

Diagram resultat av enkät om aktiviteten

Påståendet som fick högst medelvärde var "Det var en givande upplevelse". De fyra påståendena och resultatet i medelvärde på skalan:

 • Jag har fått ny kunskap – 6,3
 • Jag känner mig delaktig i kommunens framtidsfrågor – 6,4
 • Det var en givande upplevelse – 7,1
 • Aktiviteten väckte idéer för utveckling av mitt arbete – 5,8