Next:Norrköping var det område som värderades lägst totalt av alla områden, men för några kontor och bolag var det området som värderades högst av alla områden. Här finns den konsekvens som lägst andel valt av alla konsekvenser inom alla områden, "Mindre attraktiv boendeort under byggandet".

 

Illustration området Next Norrköping

Innehållet i domen

En stor omvandling som vi har framför oss av den fysiska miljön kallar vi för Next:Norrköping. Den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken kommer att gå genom Norrköping. Det gör att restiderna kortas. Men det betyder också att det ska byggas ett nytt resecentrum och nya stadsdelar, delar av hamnverksamheten ska flyttas och det ska byggas ny godsbangård, järnvägstunnlar och nya vägar.

 

Illustration från presentationen i domen

Hur mycket påverkar området våra verksamheter?

I workshoppen fick vi värdera hur mycket området påverkar den egna verksamheten på en skala från 1-10, 1=inte alls och 10= väldigt mycket.

 

Next:Norrköping var det område som värderades lägst totalt med ett medelvärde på 5,8.

 

Surfplatta med enkätfråga 1 Next:Norrköping
Diagram områden

Även om området värderades lägst totalt så skiljer det sig åt. För Stadsbyggnadskontoret, Tekniska kontoret och Norrköping Vatten och Avfall var Next:Norrköping det område som värderades högst av alla områden.

 

Diagram jämförelse kontor och bolag

Vilka konsekvenser får det här för våra verksamheter?

För vart och ett av områdena fick vi nio konsekvenser att välja på. Vi skulle välja de fyra viktigaste för den egna verksamheten. 

 

I diagrammet visar staplarna hur många procent som har valt respektive konsekvens.

 

Surfplatta med enkätfråga 2 Next:norrköping
Diagram viktigaste konsekvenser

 

Den konsekvens som flest har valt totalt är ”Verksamhet i helt nya stadsdelar”, 64 procent valde den.

 

Den näst viktigaste är "Vi måste locka till oss specialistkompetens" och som nummer tre kommer "Mer attraktiv boendeort på sikt".

 

Den konsekvens som minst andel har valt totalt av alla konsekvenser inom alla områden är "Mindre attraktiv boendeort under byggandet".

 

Det är ganska jämnt fördelat mellan konsekvenserna som ligger högst totalt och det skiljer sig mellan kontoren och bolagen vilken konsekvens som är allra viktigast. För arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret till exempel är den viktigaste konsekvensen att "Arbetsmarknadsregionen växer på sikt". För bygg- och miljökontoret är det "Stort behov av informationsinsatser". Och för tekniska kontoret och Norrköping Visualisering "Besvärlig trafik under byggandet".

 

Ytterligare konsekvenser

Om vi tyckte att någon konsekvens fattades kunde vi skriva ned ytterligare konsekvenser.

 

De ytterligare konsekvenserna för området handlar bland annat om konkurrens om arbetskraft, kollektivtrafik, fler besökare och billiga bostäder.

 

Samtliga ytterligare konsekvenser för området Next:Norrköping Pdf, 85.4 kB.

 

Illustration papper