Teknikutveckling värderades ganska lika av kontoren och bolagen. Området har stor påverkan på alla verksamheter. Den viktigaste konsekvensen handlar om att tekniska problem kan göra vår verksamhet väldigt sårbar.

 

Foto från domepresentationen

Innehållet i domen

I presentationen i domen berättades att teknikutvecklingen går i en rasande takt. Robotarna kommer in i vår vardag, yttre robotskelett kan hjälpa oss att klara oss själva högre upp i åldrarna, datoriserade glasögon kan hjälpa oss att få information genom att skapa en förstärkt verklighet och vardagliga objekt blir uppkopplade mot internet.

 

Illustration med framtida teknik

Hur mycket påverkar området våra verksamheter?

I workshoppen fick vi värdera hur mycket området påverkar den egna verksamheten på en skala från 1-10, 1=inte alls och 10= väldigt mycket.

 

Teknikutvecklingen var det område som vi värderade tredje högst. Medelvärdet ligger på 8,5.

 

surfplatta
Diagram områden

Det är inte så stora skillnader i hur de olika kontoren och bolagen har värderat området.

 

Diagram jämförelse kontor och bolag

Vilka konsekvenser får det här för våra verksamheter?

För vart och ett av områdena fick vi nio konsekvenser att välja på. Vi skulle välja de fyra viktigaste för den egna verksamheten. 

 

I diagrammet visar staplarna hur många procent som har valt respektive konsekvens.

 

surfplatta
diagram konsekvenser

Den konsekvens som flest har valt för området är " Sårbarhet om det blir tekniska problem", 79 procent valde den.

 

Den näst viktigaste konsekvensen är "Hantera ökad teknikstress" och på tredje plats "Mer kompetensutveckling".

 

En konsekvens som inte ligger så högt totalt, men ändå ligger relativt högt för en del kontor och bolag är ”Erbjuda fler digitala tjänster”. Det gäller bland annat bygg- och miljökontoret, Hyresbostäder och Upplev Norrköping.

 

Konsekvensen ”Behöver följa utvecklingen i omvärlden” har tre bolag prioriterat till 100 procent. Det är Norrköping Science Park, Norrköping Visualisering och Upplev Norrköping.".

 

Ytterligare konsekvenser

Om vi tyckte att någon konsekvens fattades kunde vi skriva ned ytterligare konsekvenser.

 

Bland de ytterligare konsekvenserna lyftes bland annat att det behövs bättre och likvärdig teknikutrustning, speciellt inom utbildningsområdet. Det kan bli ett kompetensglapp, alla har inte samma förutsättningar att hantera ny teknik.

Det behövs mer stöd och support. Även ökade kostnader för verksamheterna tas upp samt att vi behöver bli bättre på att ta vara på möjligheterna med ny teknik.

 

Samtliga ytterligare konsekvenser för området Teknikutveckling Pdf, 97.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Illustration papper