Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Livsvillkor och samhällsutveckling

Människors livsvillkor beror på många faktorer. Det kan vara tillgång till den service man behöver eller förändringar i lagstiftning som påverkar kommunala verksamheter. Den allmänna samhällsutvecklingen får effekt på de kommunala tjänsterna.

 

Ett av områdena som medarbetarna diskuterade i Framtidens Norrköping på C var värderingar och individualisering

 

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Välj Område

Visa artiklar från år:

Artikelbild
2024
Ökad och mer detaljerad statlig styrning påverkar kommunsektorn
Artikelbild
2024
Osäkert ekonomiskt läge påverkar kommunens budgetarbete
Artikelbild
2024
Ostadig världsekonomi och höga investeringsnivåer påverkar kommunens låneskuld och ränta
Artikelbild
2024
Ny lag ger kommuner lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete
Artikelbild
2024
Ökade krav på kommuners arbete med civil beredskap
Artikelbild
2024
Framtida utmaningar inom överförmyndarens område
Artikelbild
2024
Ökat fokus på välfärdsbrott
Artikelbild
2024
Kommunsamverkan ökar i Sverige
Artikelbild
2024
Förändringar i omvärlden påverkar kommunens kommunikationsarbete
Artikelbild
2024
Folkhälsan förbättras i många grupper men alla tar inte del av den positiva utvecklingen
Artikelbild
2024
Utredningar och lagförändringar påverkar kommunens välfärdstjänster
Artikelbild
2024
Digitala hot ställer krav på IT-säkerhet
Artikelbild
2024
Ökade krav på gemensamma digitaliseringslösningar med andra kommuner
Artikelbild
2024
AI-driven chattrobot skapar nya möjligheter och utmaningar
Artikelbild
2024
Kultur- och fritidsaktiviteter för alla, när befolkningen åldras och digitaliseringen ökar
Artikelbild
2024
Höga förväntningar på kommunens digitala tjänster
Artikelbild
2023
Möjligheter och hot med öppen data
Artikelbild
2023
Digitalisering och ökad automatisering av kommunal verksamhet
Artikelbild
2023
Ökat fokus på digital säkerhet
Artikelbild
2023
Distansarbete skapar möjligheter för landsbygdsutveckling
Artikelbild
2023
Det digitala utanförskapet slår hårt mot samhällets svagare grupper
Artikelbild
2023
Förändringar i vården av personer med både missbruk och psykiatrisk diagnos
Artikelbild
2023
Ökat behov av verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Artikelbild
2023
Allt större fokus på kommunens säkerhetsarbete
Artikelbild
2023
Folkhälsans utveckling i spåren av coronapandemin
Artikelbild
2023
Kommuner får utökat ansvar för brottsförebyggande arbete
Artikelbild
2023
Fler fritidsaktiviteter och kulturevenemang behövs när Norrköping växer
Artikelbild
2023
Ökade förväntningar och minskad tillit
Artikelbild
2023
Den traditionella föreningsformen håller på och förändras
Artikelbild
2022
Fler som behöver ställföreträdarskap
Artikelbild
2022
Fler tillsynsärenden inom samhällsbyggnad
Artikelbild
2022
Ökat intresse för friluftsliv ställer krav på hållbart nyttjande av naturens resurser
Artikelbild
2022
Ökade behov av kultur- och fritidsverksamhet när staden växer
Artikelbild
2022
Minskad invandring påverkar kommunens verksamheter
Artikelbild
2022
Invånares attityder och beteenden påverkar kommunen
Artikelbild
2022
Verksamheter för personer med funktionsnedsättning
Artikelbild
2022
Ökade förväntningar på socialkontoret men svårt med personalförsörjning
Artikelbild
2022
Digitalisering påverkar alla områden
Artikelbild
2022
Stor ökning av bostäder i Norrköping
Artikelbild
2022
Vad är egentligen psykisk hälsa?
Artikelbild
2022
Håller den minskande droganvändningen i sig?
Artikelbild
2022
Hot mot vår säkerhet
Artikelbild
2022
Fysisk aktivitet gör oss friskare
Artikelbild
2022
Effektivt samhälle känsligt för störningar
Artikelbild
2022
Coronapandemins konsekvenser för folkhälsan
Artikelbild
2022
Coronapandemin – ingen svart svan
Artikelbild
2022
Brottsförebyggande blir lagstadgat kommunalt ansvar
Artikelbild
2020
Psykisk ohälsa ger fler ärenden hos överförmyndaren
Artikelbild
2020
Hot mot trygghet och säkerhet
Artikelbild
2020
Högre andel än i riket har insatser för personer med funktionsnedsättning
Artikelbild
2020
Utveckling och samarbete på museiområdet
Artikelbild
2020
Norden – mästare i social tillit
Artikelbild
2020
Den digitala kommunen
Artikelbild
2020
Det saknas fortfarande bostäder
Artikelbild
2020
Förebyggande arbete mot tobak framgångsrikt
Artikelbild
2020
Internationell samverkan stärker kommunen
Artikelbild
2020
Hälsan blir bättre, men inte för alla
Artikelbild
2020
Föreningsengagemanget minskar
Artikelbild
2020
Ökad efterfrågan på kultur- och fritidsverksamhet
Artikelbild
2020
Nationellt kulturskolecentrum stöder kulturskolan
Artikelbild
2020
Bibliotekens roll i framtiden
Artikelbild
2020
Spelproblem ett ansvar för kommunen
Artikelbild
2020
Socialt utfallskontrakt utvecklar välfärden
Artikelbild
2020
Agenda 2030 – från global till lokal nivå
Artikelbild
2020
Mottagande och integration av nyanlända
Artikelbild
2020
Kommer vi att ersättas av robotar?
Artikelbild
2019
Förslag till nytt system för asylprocessen
Artikelbild
2019
Specialkosten ökar
Artikelbild
2019
Kan bli stopp för serviceinsatser inom socialtjänsten
Artikelbild
2019
Psykisk ohälsa, komplext samhälle och tillgång till frivilliga påverkar överförmyndaren
Artikelbild
2019
Sanningen om landsbygden i Norrköping
Artikelbild
2019
Områdesutveckling
Artikelbild
2019
InnovationsLabb mot segregation
Artikelbild
2019
Sociala investeringar och utfallskontrakt
Artikelbild
2019
Systematiskt arbete för jämställdhet
Artikelbild
2019
Ny folkhälsopolitik för att minska skillnader
Artikelbild
2019
Ny digitaliseringsmyndighet
Artikelbild
2019
Insatser för personer med funktionsnedsättning
Artikelbild
2019
Fritidsaktiviteterna ändrar karaktär
Artikelbild
2019
Digitalisering inom vård och omsorg
Artikelbild
2018
Troligen ny förvaltningslag under 2018
Artikelbild
2018
Utbildningsnivån tämligen låg i Norrköping
Artikelbild
2018
Brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning
Artikelbild
2018
Daglig verksamhet utifrån behov och intresse
Artikelbild
2018
Samhällsutvecklingen påverkar socialkontorets verksamhet
Artikelbild
2018
Norrköpings internationella omvärld
Artikelbild
2018
Ny kommunallag år 2018
Artikelbild
2018
Ställföreträdarskap – ett samhällsbehov
Artikelbild
2018
Levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning
Artikelbild
2018
Kommunens internationella relationer
Artikelbild
2018
Forskningspolitikens påverkan på kommunen
Artikelbild
2018
Lagändringar inom sociala sektorn

Kommundirektörens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00