Området jobb och arbetslöshet värderades näst lägst av alla områden. De totalt fyra viktigaste konsekvenserna handlade alla om utbildning. De konsekvenser som prioriterats lägst handlade alla om företag men det skiljer sig åt bland kontoren och bolagen, några hade dessa som högt prioriterade konsekvenser.

 

Illustration område jobb och arbetslöshet

Innehållet i domen

I presentationen i domen berättades att det blir fler jobb när ekonomin blir bättre och vi blir fler människor. Men arbetslösheten i Norrköping är högre än genomsnittet i Sverige och utbildningsnivån är ganska låg. De flesta arbeten kräver formell utbildning och det är svårt för den som inte har gått gymnasiet att hitta ett jobb. Arbetsmarknaden förändras, en del jobb får ett nytt innehåll och andra försvinner.

 

Illustration diagram andel med eftergymnasial utbildning

Hur mycket påverkar området våra verksamheter?

I workshoppen fick vi värdera hur mycket området påverkar den egna verksamheten på en skala från 1-10, 1=inte alls och 10= väldigt mycket.

 

Totalt för alla 4 188 svarande ligger medelvärdet på 8,1 och värderades näst lägst totalt.

 

Surfplatta
Diagram områden med Jobb och arbetslöshet markerat

Om vi jämför hur de olika kontoren och bolagen har svarat så skiljer det sig åt. De kontor och bolag som direkt jobbar med de här frågorna ligger högt.

 

Diagram områden jämförelse kontor och bolag

Vilka konsekvenser får det här för våra verksamheter?

För vart och ett av områdena fick vi nio konsekvenser att välja på. Vi skulle välja de fyra viktigaste för den egna verksamheten. 

 

I diagrammet visar staplarna hur många procent som har valt respektive konsekvens.

 

Surfplatta
Diagram viktigaste konsekvenser

Den konsekvens som flest har valt totalt är ”Få fler att klara gymnasiet”, 75 procent valde den.

 

Den näst viktigaste konsekvensen för området är "Motivera unga till högre utbildning" och som nummer tre kommer "Tidiga insatser för barn med inlärningssvårigheter". Även den fjärde viktigaste handlar om utbildning, "Relevant utbud av vuxenutbildning".

 

De konsekvenser som totalt sett värderades lägst har med företag att göra. Men för vissa verksamheter låg de företagsrelaterade konsekvenserna högst. Det gäller till exempel bygg- och miljökontoret som tyckte att "Ännu bättre service till företagen" var allra viktigast, följt av "Underlätta företagsetableringar".

 

 

 

Ytterligare konsekvenser

Om vi tyckte att någon konsekvens fattades kunde vi skriva ned ytterligare konsekvenser.

 

Bland de ytterligare konsekvenserna lyfts enkla jobb, lärlingsutbildningar, vi behöver samverka mer med olika aktörer och att Norrköping behöver vara en attraktiv stad. 

 

Samtliga ytterligare konsekvenser för området Jobb och arbetslöshet Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Illustration papper