Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Miljö och infrastruktur

Den fysiska miljön förändras snabbt i Norrköping och det sker stora infrastruktursatsningar. Hållbarhetsfrågorna är viktiga i det stora förändringsarbetet. 

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Välj Område

Visa artiklar från år:

Artikelbild
2024
Elkonsumtionen ökar, men elbrist och höga priser oroar
Artikelbild
2024
Ökad självförsörjning av livsmedel blir svårare när priserna stiger
Artikelbild
2024
Lågkonjunktur påverkar byggandet
Artikelbild
2024
Arbetet med att hejda klimatförändringarna måste intensifieras
Artikelbild
2024
Klimatförändringarna kräver anpassning i olika delar av samhället
Artikelbild
2023
Ett intensivt bostadsbyggande och flera stora infrastrukturprojekt utmanar
Artikelbild
2023
Ostlänken bidrar till Norrköpings utveckling
Artikelbild
2023
Livsmedelsförsörjning - en allt viktigare fråga för framtiden
Artikelbild
2023
Klimatförändringarnas konsekvenser förebyggs när kommunen anpassar verksamheten
Artikelbild
2023
Klimatförändringar och klimatångest
Artikelbild
2023
Trenden med hemester håller i sig
Artikelbild
2023
Behoven av busskort och skolskjuts ökar
Artikelbild
2022
Framtidens hållbara trafiksystem
Artikelbild
2022
Elförsörjningen en viktig framtidsfråga
Artikelbild
2022
Verksamhetsmark och god service grund för etableringar
Artikelbild
2022
Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik
Artikelbild
2020
Motverka mobilitetsfattigdom för social inkludering
Artikelbild
2020
Kommunens roll i omställning till förnybart energisystem
Artikelbild
2020
Digitaliseringens påverkan på kommunikationen
Artikelbild
2020
Ökat tryck på allmänna platser
Artikelbild
2020
Hållbara kommunikationer
Artikelbild
2020
Kapacitetsbrist i elnätet
Artikelbild
2020
Kommunala lokaler i framtiden
Artikelbild
2019
Ostlänken är ett unikt utvecklingstillfälle
Artikelbild
2019
En ny generation trafikanter
Artikelbild
2019
Cykelvänligt Norrköping för hållbart transportsystem
Artikelbild
2019
Större kommun = fler bygglov och mer tillsyn
Artikelbild
2019
Det byggs i Norrköping
Artikelbild
2018
Ökat byggande – bostäder, verksamheter och infrastruktur
Artikelbild
2018
Förtätning ställer ökade krav på allmänna platser
Artikelbild
2018
Ostlänken ger unikt tillfälle till utveckling
Artikelbild
2018
Bygg- och miljöfrågor i förändring
Artikelbild
2018
Behov av framtida strategier för godstrafiken
Artikelbild
2018
Framtida infrastruktur för transporter och resande
Artikelbild
2018
Ökad långsiktig planering av verksamhetslokaler
Artikelbild
2018
Norrköpings förutsättningar för hållbart resande
Artikelbild
2018
Omställning till ett fossilfritt samhälle
Artikelbild
2018
En hållbar trafikplanering
Artikelbild
2018
Ökat intresse för fossilfria investeringar

Kommundirektörens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00