Kraftigt ökade kostnader försvårar byggande och investeringar i Norrköping. Även drift och underhåll påverkas negativt. Trots konjunkturläget så bedöms det fortsatt finnas ett stort behov av planläggning av ny verksamhetsmark.

Svårt ekonomiskt omvärldsläge

Byggkostnaderna har ökat kraftigt det senaste året, vi har hög inflation, högt ränteläge och höga el- och drivmedelspriser. Detta i kombination med osäkerhet kring hur djup och långvarig lågkonjunkturen kan bli samt det skakiga omvärlds- och säkerhetsläget påverkar i flera avseenden förutsättningarna för kommunens samhällsplanering.

Dyrare investeringar och ökade driftskostnader

Förutsättningarna för kommunen att göra investeringar i byggnader och infrastruktur påverkas negativt av det högre kostnadsläget där det finns tydliga tecken på att utgifterna i projekten stiger samt att det finns problem med att få leverans av material i tid.


Även drift och underhåll av staden påverkas på längre sikt i takt med att nya upphandlingar genomförs, men även i närtid i form av avtalsdiskussioner kring kompensation för utförares ökade kostnader samt svårigheter att få extraarbeten utförda inom ramen för befintliga avtal.

Fortsatt stort behov av verksamhetsmark och flera stora projekt på gång

Det finns tydliga tendenser till avmattning på den svenska byggmarknaden men samtidigt har prisraset på bostadsrätter och villor i Norrköping under 2022 inte varit så högt som i andra kommuner i Östergötland vilket kan indikera en lokal marknad som inte är fullt så konjunkturkänslig.


Efterfrågan på bostäder, lokaler och mark för etablering är fortsatt stor i Norrköping. Kommunen behöver planera för att möjliggöra byggande i närtid och det behövs också en god kapacitet med byggklar mark när konjunkturen vänder, för att kunna erbjuda företag som vill nyetablera sig i kommunen eller utöka och ometablera sin verksamhet.


För att möta detta kommer det bli avgörande att kommunen hittar balansen och prioriterar rätt när det gäller exploatering och investeringar för att ta tillvara möjligheter men även för att behålla trovärdighet och långsiktighet gentemot exploatörer, entreprenörer och leverantörer.


Ostlänken, Inre hamnen, Butängen är några exempel på stora projekt som kommer att ändra Norrköpings karaktär för alltid. Samtidigt kräver de stora ekonomiska och personella resurser för kommunen. De stora infrastrukturprojekten kommer att ha stor påverkan på staden och på vägtrafiken framöver och det gäller att arbeten samordnas och styrs på bästa sätt för att minimera påverkan på trafiksäkerhet och kapacitet.


Konsekvenser för Norrköpings kommun

  • Ökade kostnader för investeringar och drift.
  • Risk för minskat byggande och att viktiga projekt behöver prioriteras ner eller prioriteras om.