En stark tillväxt i kommunen kombinerat med ett offensivt bostadsbyggande gör att nuvarande bostadsunderskott kommer att kunna byggas bort på 10 års sikt. Men det sätter också press på kommunens förmåga att planera och prioritera.

Fler och större bostäder efterfrågas

Norrköpings folkmängd förväntas öka med cirka 7 000 personer fram till 2030. Vi har haft en lång period av utveckling och det har funnits en stor efterfrågan på bostäder. Sedan flera år tillbaka finns det därför ett underskott på bostäder i förhållande till efterfrågan. Trots en hög nivå på bostadsbyggandet så bedöms bostadsunderskottet att ligga kvar de närmaste 3-5 åren. Kommunen planerar dock för att fram till 2035 möjliggöra byggandet av upp till 15 000 nya bostäder runt om i kommunen, vilket bedöms kunna möta det framtida behovet.

 

En förändring i efterfrågan sedan pandemin är att många nu söker ett större boende för att kunna inordna en arbetsplats i hemmet.

Stora infrastrukturprojekt påverkar staden

För att nå vision 2035 behöver kommunen kunna växa och områden för detta pekas ut i översiktsplaneringen. För att underlätta företagsetableringar som ger arbetstillfällen behöver nya områden tas fram för att ge plats för kommunens och andras verksamhetslokaler, samhällsfunktioner, bostäder och allmän plats. Även tillgången till mark för både kulturmötesplatser och idrottsändamål blir viktig när staden förtätas och invånarantalet ökar.


Staden kommer att påverkas av kommande stora infrastrukturprojekten såsom Ostlänken, Johannisborgsförbindelsen och ett nytt resecentrum. Det innebär en avsevärd påverkan på vägtrafiken framöver och det gäller att projekten samordnas och styrs på bästa sätt för bibehållen trafiksäkerhet och kapacitet.

 

En framgångsfaktor för kommunen att lyckas blir att kunna prioritera rätt när det gäller exploatering och investeringar för att ta tillvara möjligheter och för att behålla trovärdighet och långsiktighet gentemot exploatörer, entreprenörer och leverantörer.

 

Viktig kulturhistoria

Det finns också andra värden som kommunen behöver ta hänsyn till när staden växer. En viktig fråga som kultur- och fritidskontoret lyfter fram är att de nya områden som planeras behöver förankras i ett historiskt och kulturhistoriskt sammanhang. Här är alltifrån hällristningar till industrihistoria av betydelse för den som flyttar till en plats. Det ger en förankring som den enskilde individen också kan knyta till sina egna erfarenheter.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Den starka tillväxten och en stor efterfrågan på bostäder, lokaler och mark för etablering kommer att innebära:

  • Ett högt tryck på samhällsbyggnadsprocessen
  • En stor efterfrågan på kommunal planering och exploatering samt tillsyn.
  • En ökad efterfrågan på ekonomiska och personella resurser
  • Avvägning och hänsynstagande till andra värden för kommunen, som exempelvis kulturhistoria