Elektricitetens betydelse som en central del av samhällets infrastruktur har ökat. Vi är inne i en omställningsprocess mot allt mer elektrifiering både inom näringslivet, transportsektorn och i människors vardag. Men oro i omvärlden har pressat upp elpriserna och det finns ett stort behov av att öka den fossilfria elproduktionen.

Kraftigt ökade elpriser

På grund av flera samverkande orsaker steg elpriset kraftigt i Sverige under 2022. På grund av kriget i Ukraina infördes begränsningar av rysk naturgasexport vilket ledde till höga elpriser i hela Europa. En periodvis låg vindkraftsproduktion, ett underskott i den hydrologiska balansen för vattenkraften och lägre tillgänglighet i kärnkraften har medfört att elpriserna i Sverige ökat kraftigt.

Oro för elbrist

Det finns en oro för att elbrist ska bli vanligare i framtiden. Ett problem är att större delen av elproduktionen sker i norra Sverige och de södra delarna är beroende av elleveranser därifrån. De stora gruv- och stålindustrierna i norr ska bli fossilfria och övergå till el, samt att nya energikrävande industrier nu etableras, sammantaget kommer de att förbruka en stor del av den el som produceras i norra Sverige.


Beräkningar visar att industrins elbehov kan komma att mer än fördubblas fram till år 2045. Samtidigt pågår en omfattande elektrifiering av transportnäringen, byggbranschen och många andra områden inom näringslivet. Även bland privatpersoner ökar elanvändningen. Enligt Energiföretagen kan elbehovet om 20 år vara 330 TWh, vilket motsvarar en ökning med 35 stora kärnkraftsreaktorer eller 10 000 vindkraftverk.


För kommunala verksamheter är eltillgången särskilt viktigt när det gäller samhällskritiska områden som vård, vatten och avlopp samt transport och kommunikation. Störningar i elleveransen till dessa system kan leda till allvarliga konsekvenser för samhället.


För näringslivet så är det i första hand i tillverkningsindustrin som eltillgången är en kritisk faktor och där elbrist kan orsaka allvarliga konsekvenser. Att företagen i Norrköpings kommun har en god eltillgång till en rimlig kostnad är viktigt för att de ska kunna fortsätta driva sin verksamhet. Vid låg tillgång och höga priser finns risk att företag måste flytta eller lägga ner sin verksamhet.


En låg eltillgång försvårar också möjligheter för kommunen att attrahera nyetableringar.

Produktionen av fossilfri energi ökar

Produktionen av fossilfri energi i Europa har stigit kraftigt de senaste 20 åren. 2002 stod sol och vind för endast 1,3 procent av elproduktionen och 2022 kom 22 procent av elproduktionen från sol och vind. Enligt Energimyndighetens prognos för de kommande åren ökar vindkraften stadigt även i Sverige, från dagens 44 TWh 2022 till 48 TWh år 2024. Även produktion av solel ökar, men från låga nivåer, och väntas uppgå till 3 TWh 2024.


En utökning av kärnkraften utreds just nu och Strålsäkerhetsmyndigheten har i uppdrag att se över gällande regelverk för kärnkraft. Syftet är att ge förutsättningar för både befintlig och framtida kärnkraft. Hela uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2023.

Konsekvenser för Norrköpings kommun

  • Eltillgången är viktig för kommunens samhällskritiska områden som vård, vatten- och avlopp, samt transport och kommunikation. Störningar i elleveransen till dessa system kan leda till allvarliga konsekvenser. Därför är det angeläget att säkerställa reservkraft samt ha en fungerande drivmedelsförsörjning inklusive transportmöjligheter, för att minimera negativa konsekvenser vid störningar i eltillförseln.
  • Vid låg eller osäker tillgång och höga priser på el finns risk att företag måste flytta sin verksamhet eller gå i konkurs, vilket bland annat resulterar i arbetslöshet och lägre skatteintäkter för kommunen.
  • En låg eltillgång försvårar möjligheter för nyetableringar av företag.
  • Kommunen riskerar att få ökade kostnader om elpriserna ligger kvar på en hög nivå. Till exempel uppvärmning av egna lokaler men också på grund av generellt ökande priser i samhället kopplat till energipriset.