byggkran och hus

 

När det byggs mycket sker förstås fler bygglovsansökningar. De senaste två åren har antalet bygglov ökat med 20 procent och ökningen förväntas fortsätta.

Verksamheten expanderar

Men det är inte enbart bygglovsansökningarna som blir fler vid kraftigt byggande. Norrköping var tidigare en utpräglad industristad och det finns många förorenade områden som måste saneras innan byggprojektering kan påbörjas. Saneringsarbete och andra åtgärder som exempelvis hantering av dagvatten måste komma till stånd för att inte andra viktiga delar av samhällsbyggnadsprocessen ska stanna upp, till exempel framtagande av detaljplaner, markköp, byggprojekt och etableringar.


Invånarantalet ökar och det blir fler förskolor, skolor och äldreboenden, vilket innebär att det blir fler tillsynsobjekt för miljö- och hälsoskyddskontoret. Ökning av folkmängden innebär att nya samlingslokaler börjar användas. Ibland är lokalerna inte lämpliga och det kan behövas tillsynsbesök, i vissa fall tillsammans med polisen, Skatteverket och flera.


En expanderande kommun är attraktiv för företagsetableringar. Även det kan innebära en ökad tillsyn, beroende på vilken bransch det gäller. Fler restauranger innebär mer livsmedelskontroll och tillsyn utifrån alkoholtillstånd. 

Efterfrågan på digitala tjänster

Det finns en stark efterfrågan från privatpersoner och företagare om fler digitala tjänster inom bygg och miljöskydd. Det finns nationella satsningar för att utveckla digitala tjänster inom till exempel livsmedel, alkoholtillstånd och bygglov. Utvecklingsarbetet syftar till att samordna information från flera myndigheter och att bidra till en gemensam bas för e-tjänster.


Norrköpings kommun kommer att införa e-arkivering vilket kommer att bidra till att förenkla arbetet och minimera hanteringen av fysiska handlingar.

 

Konkurrens om erfaren kompetens

Utifrån den expanderande verksamheten inom bygg och miljöskydd är det viktigt att ta fram nya och mer effektiva arbetssätt, som kommer till nytta för kommuninvånare och företagare som har kontakt med kontoret. Moderna arbetssätt bidrar även till att kommunen ses som en attraktiv arbetsgivare.


Det är för närvarande svårt att rekrytera exempelvis erfarna förrättningslantmätare och erfarna handläggare och inspektörer inom bygglov. Det råder stark konkurrens från statliga och privata arbetsgivare som kan erbjuda bättre förmåner och högre löner. Konkurrensen kan bli ännu svårare i framtiden när bygget av Ostlänken kommer igång på riktigt. Exempelvis väntas Trafikverket anställa 200-300 personer i Nyköpings- och Norrköpingsregionen.